§1. Navn, formål og tilhørsforhold

Selskabets navn er Hvidovre Lokalhistoriske Selskab.
Selskabet har hjemsted i Hvidovre kommune.
Selskabets formål er at udbrede kendskab til og vække interesse for lokalhistorie inden for Hvidovre kommunes område, dækkende Hvidovre og Avedøre bydele.
Selskabet har endvidere til formål at støtte bevaringsinteresser, lokalhistoriske udgivelser og anden formidling af den lokale historie.
Selskabet er en privat forening, der arbejder i nær tilknytning til Forstadsmuseet.
Selskabet er medlem af Dansk Lokalhistorisk Forening og Københavns Befæstningsforening.
Foreninger, selskaber mv., som arbejder med beslægtede emner inden for Hvidovre Kommunes område, kan associeres Selskabet.

§2. Generalforsamling

Generalforsamlingen er Selskabets højeste myndighed.
Den ordinære generalforsamling afholdes hvert år i marts måned, og indkaldelsen sker skriftligt med 14 dages varsel. Forslag, som ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være formanden i hænde senest 8 dage før generalforsamlingen.
Ekstraordinær generalforsamling afholdes, når bestyrelsen beslutter det, eller når mindst 20 medlemmer begærer det ved skriftlig henvendelse til formanden med oplysning om dagsorden for det begærede møde. Bestyrelsen indkalder da generalforsamlingen med 14 dages varsel som ovenfor anført.
Beslutninger, herunder vedtægtsændringer, træffes med almindeligt stemmeflertal.
Følgende punkter skal behandles på den ordinære generalforsamling:

 • Valg af dirigent
  Formandens beretning
  Museumschefens orientering
  Fremlæggelse af revideret regnskab
  Fastsættelse af årskontingent
  Behandling af indkomne forslag
  Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter
  Valg af revisor og revisorsuppleant
  Eventuelt

Valg af 5 ordinære bestyrelsesmedlemmer og 2 suppleanter, 1 revisor og 1 revisorsuppleant,
foretages på den ordinære generalforsamling.
De af generalforsamlingen valgte bestyrelsesmedlemmer vælges for 2 år ad gangen, således at der på lige år vælges 2, på ulige år 3.
Suppleanterne, revisor og revisorsuppleant vælges for 1 år ad gangen.
Bestyrelsen konstituerer sig selv.

§3. Medlemskab

Som medlemmer kan optages enkeltpersoner.
Som medlemmer uden stemmeret kan optages foreninger, institutioner og virksomheder.
Generalforsamlingen fastsætter årskontingentet.

§4. Bestyrelse

Bestyrelsen består af 5 medlemmer samt 2 suppleanter valgt af generalforsamlingen.
Herudover 2 medlemmer valgt af og blandt Hvidovre Kommunes Kultur- og Fritidsudvalg for den kommunale valgperiode.
Museumschefen samt blad- og hjemmesideredaktøren deltager normalt i bestyrelsesmøderne.
Forretningsudvalget består af formand, næstformand og kasserer.
Bestyrelsen har, under ansvar over for generalforsamlingen, den daglige ledelse af selskabet.

§5. Økonomi

Regnskabsåret følger kalenderåret.
Foreningens regnskab varetages af kassereren.
Bortset fra de til den daglige drift nødvendige beløb, skal foreningens midler indsættes i et godkendt pengeinstitut.
Selskabets regnskab offentliggøres i forbindelse med den ordinære generalforsamling

§6. Selskabets ophør

Til opløsning af Selskabet kræves en beslutning på en generalforsamling, hvor mindst en tredjedel af medlemmerne er til stede.
Er dette medlemstal ikke mødt, indkalder bestyrelsen til ekstraordinær generalforsamling, som da er beslutningsdygtig uanset antallet af fremmødte.
I tilfælde af ophør tilfalder selskabets formue Forstadsmuseet.
Vedtægterne vedtaget på Ekstraordinær Generalforsamlingen i forår 1998
(§2 og §5 ændret på ordinær Generalforsamling den 17. marts 2003)

Vedtægterne revideret på den ordinære generalforsamling 2012

Udskriv vedtægterne