Referat af bestyrelsesmøde mandag den 8. august 2016 kl. 19.00 i Rytterskolen.

 

Deltagere: Ole, Frank, Birte, Karen, Finn, Jørgen, Jens Frederik (ref)

Afbud: Gitte, Charlotte, Niels, Poul, Anja.

1 Godkendelse af referat fra den juni 2016

Godkendt, dog skulle dato for bestyrelsesmødet have været 8. august og ikke 1. august.

2 Medlemsarrangementer. Evaluering.

Problemstillinger vedr. tilmelding, framelding, venteliste og offentliggørelse af mødested drøftedes. Emnet tages op på næste bestyrelsesmøde som en evaluering af de gennemførte byvandringer. Bestyrelsen kan deltage i byvandringerne uden tilmelding.
Jens Frederik havde hørt, at museet overvejer gentagelse af byvandringer gennemført i løbet af august/septemeber, da alle byvandringerne har været udsolgt.

Fyraftensmøde den 26.5. i Strandhavekvarteret.

Jørgen havde som beboer i området fået mange nye og interessante oplysninger om kvarteret. Byvandringen er refereret i medlemsblad nr.3-2016.

Hvidovregade den 30.6.

Poul var som altid en glimrende fortæller. Jens Frederik har skrevet anmeldelse til medlemsblad:   nr. 4-2016.

Hvidovres havne den 28.7.

Poul var rundviser. Hubert Steffensen har skrevet anmeldelse til medlemsblad nr. 4-2016.

Kommende arrangementer:

Grækerkvarteret den 25.8.

Mødestedet er hjørnet af Paris Boulevard og Hvidovrevej. Jens Frederik sørger for øl og vand til deltagerne.

Besøg i Rosenhaven den 4.9.

Karen skriver referat, hvis hun kan deltage.

Aeronautisk Dag den 11.9.

Behovet for hjælpere drøftes på næste møde.

Befæsningsdagen den 25.9.

Behovet for hjælpere drøftes på næste møde.

Cykeltur 29.9 ”Hvidovres grønne områder”.

Mødestedet busholdepladsen ved Hvidovre Station. Turen slutter Horsedammen i Brøndby. Hvem der tager sig af servering drøftes på næste møde.

3  Månedsregnskab  

Frank omdelte månedsregnskab. Der er 28 restanter, der får rykker tilsendt med næste medlemsblad. Hvis der ikke betales slettes de pågældende som medlemmer 1. 10. 2016.
Behovet for Mobilpay og Swipp blev drøftet tillige med de problemer, som brug heraf kan medføre for selskabet.  Birte undersøger, hvorledes Frihednes Boldklub anvender betalingsformen. Frank undersøger mulighederne nærmere til næste bestyrelsesmøde, hvor emnet drøftes påny.

4 Nyt fra Forstadsmuseet     

Udsat, da museet ikke var repræsenteret ved mødet.

5 Nyt fra udvalg og andre. 

Vedligeholdelse af projektor

Frank oplyste, at en ny projektor af god kvalitet, med relevante ”udgange” og 3.000 lumen vil koste ca. 5.500 kr.  Frank sender oplysninger rundt til bestyrelsen og spørger kommunen om mulige leverandører. Indkøbet drøftes igen på næste bestyrelsesmøde.

Huskeliste i forbindelse med selskabets deltagelse i f.eks. ”Gamle kæmpers” arrangement.

Det aftaltes, at Finn indkøber gummihammer, barduner og pløkker.

Selskabets stiftelsesdato

Birte udsender småskrift om selskabets historie. Stiftelsesåret er vist stadig usikkert. Drøftes igen på næste bestyrelsesmøde.

5 Drøftelse af mulige publikationer. 

”Jettes” bankospil.

Jette afleverer bankospillet i forbindelse med pakning af medlemsblade den 10.8. Justering og genopryk drøftes på næste bestyrelsesmøde.

Årskalender i samarbejde med Forstadsmuseet.

Udsendelse af årskalender er besluttet. På næste bestyrelsesmøde aftales, hvorledes arbejdet tilrettelægges.

  1. Festskrift  anledning af selskabets 40 års fødselsdag i 2019.

Der arbejdes videre med ideen, når selskabets stiftelsesår er opklaret.

6 Medlemsbladet og hjemmesiden

Jørgen oplyste, at medlemsbladet var blevet trykt tidligt p.gr.a. ferielukning i trykkeriet. Trykning af nr. 3-2017 skal aftales i god tid med trykkeriet.
Jørgen oplyste, at der er indkøbt og installeret et program, således at der tages daglig ”back-up” af hjemmesiden grundet risiko for hacking af selskabets hjemmeside.

7 Eventuelt

Gavebeviser/gratis årsabonnement til forfattere af artikler mv. konteres både som udgift og indtægt i selskabets regnskab.
Ole omdelte beskrivelse af ”Glemslens massiv”. Bragt i Sønderkærskolens blad i 1987. Der var både kunstnerens beskrivelse og en lærers beskrivelse af kunstværket.
Der var udsendt kopi af materiale modtaget fra Viggo Jensen fra en diskussion på Facebook om bl.a. vedligeholdelse af Paradisgårdens fundamenter – en opgave som Søren Østergaard tidligere har stået for.
Det aftaltes, at Jens Frederik redigerer en artikel om emnet til nr. 4-2016 og stiller spørgsmålet, om nogen frivillige vil påtage sig opgaven, da Søren Østergaard nu bor i Sønderborg.
Jens Frederik spørger museet om tidsplan for genoptryk af Søren Østergaards reviderede hefte om Vestvolden.

Deltagelse i ”Gamle Kæmpers markeder” i 2017 aftaltes senere.

Arrangementsudvalget opfordres til at holde et møde, hvor deltagere i Jette Jans togter kan fortælle om deres oplevelser i den forbindelse.

Frivillig Fredag afsluttes i Medborgersalen fredag den 30.9. kl. 16-18, med kaffebord og underholdning for de frivillige.

Henny Paaske og Jens Frederik holder foredrag om 2. verdenskrig og Hvidovre  i ”Venskabskredsen” i Avedøre Kirke den 16.11.

Næste bestyrelsesmøde 5. september 2016 kl. 19.00 i Rytterskolen.