Efter sidste års generalforsamling har bestyrelsen haft 8 bestyrelsesmøder og diverse
udvalgsmøder i vores underudvalg.
Selskabet har været arrangør eller deltaget i 8 arrangementer siden sidste
generalforsamling startende med turen den 20. april til Amager under titlen ”En mandag på
Amager.” Dejlig tur, hvor Vagn Bacher sammen med sin broder fortalte og underholdt.
Kongelunden, Amagermuseet og Bryggergården i Kastrup var målene.
Mandag den 21. september fortsatte Georg Hansen sin yderst underholdende beretning
om livet i og omkring Slangerup-Hareskov banen. Gennem billeder oplevede vi lidt af den
gamle stemning og fulgte godt med i den hæsblæsende tur op gennem det
nordsjællandske landskab.
Søndag den 27.september afholdt Københavns Befæstningsforening sin årligt
tilbagevendende Befæstningsdag. Den indebærer arrangementer fra Mosede Fort, vores
egen del af Vestvolden og Avedøre Flyveplads, op til forterne i Lyngby og Gentofte i år
sluttende med Dragør Fortet. Ca. 6000 mennesker formodes at have lagt vejen forbi de
mange arrangementer. Historiens Hus stod for arrangementet i Hvidovre. Lokalt var der
særligt lagt vægt på natur- og historieoplevelser for børn og hele familien på volden og
Quark Naturcenter. Sammen med medarbejderne fra Historiens Hus lagde flere af
Kulturisterne arbejdskraft til denne dag. Ca. 500 besøgende til det vellykkede
arrangement.
Den 26. oktober var museumschef Poul Sverrild foredragsholder. Det er efterhånden
blevet en tradition, at Poul på et af efterårets møder fortæller om sidste nyt inden for det
lokalhistoriske arbejdsfelt. Det gjorde han også denne gang. Utroligt med hvilken gejst vi
bliver præsenteret for samarbejde med nærliggende arkiver, udarbejdelse af kommune- og
lokalplaner, revitalisering af Københavns Befæstning og ikke mindst skildringer fra det
gamle Hvidovre, denne gang med fremvisning af første del af den gamle Hvidovre film.
Mandag den 23. november fortalte Annegrete Kraul og Kristine Søndergaard Madsen om
”Parcelhusets pionerer”. Her blev parcelhusenes oprindelse og udvikling sat under
behandling. Et af vore egne medlemmer, Svend Mortensen, fulgte op med at fortælle den
interessante historie om selvbyggeriet på Hvidovre Strandvej i 1960´erne. Dette foregik
den 10. og 12. december i Rytterskolen.
Det traditionelle julemarked i Avedøre Lejren afvikledes den 6. december. Der var mange
deltagere og vores Kulturister kunne fortælle om stor interesse for publikationer fra
Historiens Hus og om spørgsmål omkring vores selskab.
Mandag den 18. januar havde vi besøg af Jens Knudsen, der fortalte om sine oplevelser
med ”Havhingsten fra Glendalough”. Foredraget var så levende, at man følte sig som med
på skibet. Det kan anbefales at følge Jens Knudsens opfordring til at besøge Vikingeskibs
Museet i Roskilde, hvor både skib og supplerende film er at se. HVIDOVRE LOKALHISTORISKE SELSKAB
BANKFORBINDELSE: JYSKE BANK reg.nr.5025 kontonr. 102852-3
CVR/SE nr. 31676363
Sidste arrangement inden generalforsamlingen foregik den 22. februar, hvor forfatter til
megen litteratur om Københavns Befæstning, Tom Wismann, fortalte om befæstningen og
specielt søbefæstningen omkring København. Dette foredrag følges op af en
medlemsudflugt til Trekroner i Københavns Havn den 1. juni.
Vores medlemsblad er udkommet i de 4 numre, som det er aftalt. Desværre måtte vi sige
farvel til vores medredaktør Birgit Sleve, der har fået nyt job. Der skal derfor rettes en
henvendelse til interesserede, der kunne tænke sig at indgå i et samarbejde om at
redigere medlemsbladet. Uden kulturisternes aktive medvirken ved forsendelse og
udbringning af bladet ville selskabets økonomi se anderledes ud. Der skal derfor lyde en
stor tak til alle jer, der i år har påtaget sig det arbejde at udbringe bladet og i øvrigt
medvirke ved selskabets arrangementer. Der er interesse for at læse vores blad, så
bestyrelsen har i forbindelse med tilgangen af vore nye medlemmer fra Avedøre Selskabet
tilgang valgt at sætte antallet af blade i vejret fra 500 til 600 stk.
Som medlem af Dansk Lokalhistorisk Forening har vi deltaget i det årlige arrangement
samt generalforsamling. Det afholdtes atter i Hornstrup Centret ved Vejle, og der var god
lejlighed for at træffe andre med interesse for det lokalhistoriske og udveksle erfaringer.
Som tidligere omtalt er vores selskab med i Københavns Befæstningsforening. Der har
sidste år været skift i den daglige ledelse i projektet iværksat af Kulturministeriet, Skov- og
Naturstyrelsen og Real – Dania fonden. Det har forsinket arbejdet med de foreslåede
projekter og sammen med den generelle økonomiske tilstand i kommunerne bevirket en
vis tilbageholdenhed. Det er dog aftalt, at der i Hvidovre anlægges en rulleskøjtebane ved
den sydligste del af Vestvolden, ved Avedøre Stationsby bliver plads til leg på hjul,
Landminebarakken på Avedøresletten åbnes og der anlægges en fin asfaltbelægning på
Vold alleen helt ud til Utterslev Mose.
I lighed med sidste år har vi haft praktisk samarbejde med Slægtsforskerne i Rytterskolen,
og vi har kontakt til det arkæologiske selskab Tværpilen uden der dog har været
udarbejdet fælles arrangementer.
I sidste års beretning kunne jeg fortælle om Avedøre Selskabets henvendelse til
bestyrelsen med henblik på samarbejde/indlemmelse i Hvidovre Lokalhistoriske Selskab.
Den 26. januar i år besluttede Avedøre Selskabet på en ekstraordinær generalforsamling
at ophøre som selvstændigt selskab og give de medlemmer, der havde lyst, mulighed for
at indtræde i Hvidovre lokalhistoriske Selskab på de vilkår, der var udarbejdet af de 2
bestyrelser. Gennem 2 ½ år er der arbejdet på denne ordning, hvor det bl.a. sikres, at der
også fremover vil være emner og områder fra Avedøre, som tages op i et Avedøre udvalg
med henblik på publicering og afholdelse af arrangementer. Ca. 70 medlemmer har ønsket
sig at blive overført til Hvidovre Lokalhistoriske Selskab Avedøre Selskabet har bestået i
godt 8 år og medbringer en stor samling også omhandlende tiden, hvor Avedøre hørte til
Glostrup kommune. Om Avedøre Selskabet vil jeg henvise til artiklen i sidste nummer af
vores medlemsblad, hvor Avedøre Selskabets forhenværende næstformand, Jørgen
Salhauge, i artiklen ”Ringen sluttet” fortæller om Avedøre Selskabets historie.HVIDOVRE LOKALHISTORISKE SELSKAB
BANKFORBINDELSE: JYSKE BANK reg.nr.5025 kontonr. 102852-3
CVR/SE nr. 31676363
Jeg skal slutte bestyrelsens beretning med at takke alle, der på den ene eller anden måde
har bidraget til Selskabets drift eller har givet en hånd med ved vores forskellige
arrangementer, her tænker jeg ikke mindst på Bodil og Laurs, der hver gang beredvilligt
står for kaffe og te ved vores møder i Lille Friheden.
Beretningen afsluttet den 1. marts 2010.
På vegne af bestyrelsen
Ole Asbjørn Petersen, formand.