1. Valg af dirigent:
Jørgen Salhauge blev valgt og konstaterede, at der var 84 stemmeberettigede deltagere
tilstede.
2. Formandens /bestyrelsens beretning:(Hele beretningen er lagt ud på selskabets
hjemmeside).
Ole Asbjørn Petersen fortalte indledningsvis, om hvilke personer, der i det forløbne har
været i bestyrelsen, om mødeaktiviteten og udvalgene. De 13 arrangementer, som selskabet
har afholdt eller været deltager i blev dernæst omtalt.
Kulturisterne blev omtalt i forbindelse med deres store arbejde i Forstadsmuseets butik i
Hvidovre Stationscenter, befæstningsdagen og bladomdelingen. De fik en tak med på vejen.
Deltagelsen i frivillighedsmessen og hovedbibliotekets lørdagshjørne blev nænt, og støtten
til bogen om Hvidovre Rock. Formanden fortalte også om medlemsbladet, hjemmesiden
og deltagelsen i det årlige arrangement i Dansk Lokalhistorisk Forening.
Beretningen sluttede med omtalen af samarbejdet med slægtsforskerne og andre aktører
og en store tak til Bodil og Laurs for deres beredvillighed ved vore arrangementer.
Spørgsmål fra salen om medlemstallet: Svar 459 medlemmer.
Klapsalver til Laurs, da Bodil var i gang med kaffen. (Bodil får dog senere på aftenen sin
velfortjente hyldest.)
Beretningen blev godkendt.
3. Arkivlederens / Museum chefens orientering:
Poul Sverrild startede med at omtale en del af sine formidlingsopgaver, bl.a.. busturene
med linje 132, der fyldte 2 busser. (Næst gang kan det blive 133)
Turen på Hvidovre Kirkegård blev nævnte og også befæstningsdagen, hvor der bl.a. var et
arrangement for børn og en cykeltur for voksne.
Museet arbejder med at levere materiale til ”Avedøre og de store planer”, har arrangeret
en cykeltur ”Velfærd på 2 hjul ” og lavet en bustur for Ældre sagen om Køge Bugt planen.
På det faglige område har der bl.a. været arbejdet med evaluering af ”kulturarv 2650”.
Historien i Gaden vil snart have 21 foldere, bl.a. nye foldere til Arkitekturens Dag.HVIDOVRE LOKALHISTORISKE SELSKAB
BANKFORBINDELSE: JYSKE BANK reg.nr.5025 kontonr. 102852-3
CVR/SE nr. 31676363
En ”gave” til museet var tilblivelsen af Thomas Gjurups bog om Hvidovre rock fra 1960 til
1980, hvor 80 Hvidovre-grupper, som har givet offentlig koncert blev beskrevet, er beskrevet.
Poul Sverrild omtalte samarbejdet med selskabet om udgivelsen af ”Bladet” og takkede
Jørgen Salhauge for hans store indsats.
Også stor tak til kulturisterne for deres indsats i butikken i Hvidovre Stationscenter med
formidling af viden om Hvidovres Historie. (En formidlingsform, som Forstadsmuseet som
det eneste i landet har benyttet sig af, men som giver møde med mange borgere og også
med dem, som museet ikke møder.) Fremover skal der dog være mere instruktion til kulturisterne,
som var kommet på en lidt uvant opgave med at ”sælge viden”.
Der arbejdes i øjeblikket sammen med Greve Museum om en fejring af Køge Bugt Planens
50 års fødselsdag, hvortil der er bevilget 500.000 kr., som skal deles mellem museerne.
Hertil skal der bl.a. laves en samtidsdokumentation og et arrangement ved stationerne
den 9. og 10. juni. Der er bevilget 400.000 kr. til digitalisering.
Samarbejdet med selskabet har – som altid – foregået i en positiv ånd, bl.a. med tilskud til
Rock – bogen. Der er af selskabet gennem arrangementerne ydet en stor formidlingsindsats.
Nu er der også en stigende fokus på indsamlings – og undersøgelsesarbejde (tak til
det gamle Avedøreselskab for inspirationen).
Vedrørende kommunearkivet har museet brugt en del tid, men ikke oplevet nogen reel vilje
i kommunens øverste ledelse til at prioritere arkivforpligtelserne.
Poul omtalte Avedøre Flyveplads, hvortil der er bevilget 200.000 kr. til en bæredygtighedsanalyse,
og der arbejdes fortsat med at skabe en kopi af en AVRO 504 til opstilling til
erstatning for den maskine, der nu er placeret på søjlen.
Der er kommet spændene afleveringer fra Handelsrejsendes Plejehjem, dagbøger fra en
kolonihave udflytter og fra Bredegård.
Om Københavns Befæstning nævntes skiltningen, smart – phone formidlingen og rulleskøjtebanen,
og om Ringstedbanen fortaltes om en dialoggruppe om gennemskæring af
Vest volden.
I bygningsforbedringsudvalget har man bl.a. arbejdet med forbedringsplaner fra rækkehuse
fra Kløverprisvej.
3 bygninger er blevet præmieret: Officerspavillonen, fægtesalen og badeanstalten.
Af faglige tillidsposter blev omtalt: Dansk center for by historie, byplanhistorisk udvalg, Byplanlaboratoriet
og Docomomo. Sluttelig blev Brøndby omtalt: Kløver stier, udstilling på
Vestegnens Naturfag, kirkegårdsforedrag og Historien i Gaden.HVIDOVRE LOKALHISTORISKE SELSKAB
BANKFORBINDELSE: JYSKE BANK reg.nr.5025 kontonr. 102852-3
CVR/SE nr. 31676363
Der var efterfølgende spørgsmål til og svar på følgende: Quark centret, Kommunearkivet,
Krudtcafeen og en evt. kommende udstilling i Frihedens Butikscenter.
4. Fremlæggelse af revideret regnskab:
Kasserer, Ejvind Jensen, gennemgik det omdelte regnskab, som resulterede i et overskud
på 22.117 kr..
Ejvind begrundede bl.a. overskuddet i selskabets evne til at fastholde vore medlemmer.
Der var 31.12.2011 en beholdning på 103.114 kr.
Regnskabet blev godkendt
5. Fastlæggelse af årskontingent:
Bestyrelsen stillede forslag om uændret kontingent: 125 kr. og 100 kr. for pensionister.
Forslaget blev vedtaget.
6. Behandling af indkomne forslag:
Vedtægtsændringerne – fremsat af bestyrelsen – blev vedtaget.
Der var ikke indkommet andre forslag.
7. Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter:
Frank Horsfeldt Gudmann og Lars Bo Henriksen blev valgt til bestyrelsen.
Benny Riisager og Birte Gerdes blev valgt til suppleanter.
8. Valg af revisor og revisorsuppleant:
Hubert Steffensen blev valgt til revisor og Inge Larsen til revisorsuppleant.
9. Eventuelt:
Ole Asbjørn fortalte, at alvorlig sygdom har forhindret Jørgen Stoltze i at komme 16. april.
Ejvind Jensen har lovet at komme i stedet og fortælle om sit liv og gerning.
Fra salen lød der en tak til selskabets ledelse og Poul Sverrild.
Underskrevet af:
Formand: Ole Asbjørn Petersen
Referent: Lars Bo Henriksen
Dirigent: Jørgen Salhauge