Vedtægter for Hvidovre Lokalhistoriske Selskab   Lokalhistorie i Hvidovre og Avedøre

§1 Navn og hjemsted

Stk. 1. Selskabets navn er Hvidovre Lokalhistoriske Selskab forkortet HLS,
der er stiftet den 22. november 1978.

Stk. 2. HLS´ hjemsted er Hvidovre Kommune.

Stk. 3. HLS er medlem af Dansk Lokalhistorisk Forening.

Stk. 4. Foreninger, selskaber m.v., som arbejder med beslægtede emner inden for Hvidovre Kommunes område, kan associeres HLS.

§2 Formål

Stk. 1. HLS´ formål er at udbrede kendskab til og vække interesse for lokalhistorie i Hvidovre Kommune og give medlemmerne lyst til at deltage aktivt i opsporing og formidling af historiske minder i kommunen samt at støtte bevaringsinteresser. 

Stk. 2. Selskabet er en privat forening, der i nær tilknytning til Forstadsmuseet bl.a. støtter de initiativer, der sættes i værk af museet ved at stille medlemmers arbejdskraft til rådighed gennem frivillighed og i mindre omfang give økonomisk støtte til projekter. 

§3 Medlemskab

Stk. 1. Som medlemmer kan optages enkeltpersoner, der har lyst og vilje til at arbejde for HLS´ formål. 

Stk. 2. Som medlemmer uden stemmeret kan optages foreninger, institutioner og virksomheder.

Stk. 3. Et medlemskab er først gyldigt, når medlemmet har betalt kontingent.

Stk. 4. Udmeldelse skal ske digitalt eller skriftligt med virkning fra udgangen af et regnskabsår.

Stk. 5. Medlemmerne betaler et af generalforsamlingen fastsat kontingent. Kontingentet opkræves forud for hvert regnskabsår. For medlemmer, der ikke er bosat i Hvidovre Kommune, kan der ud over kontingent opkræves omkostninger i forbindelse med fremsendelse af publikationer.

§4 Generalforsamlingen

Stk. 1. Generalforsamlingen er HLS´ højeste myndighed.

Stk. 2. Ordinær generalforsamling afholdes én gang årligt inden udgangen af marts måned og indkaldes digitalt eller skriftligt med mindst 14 dages varsel med dagsorden og foreliggende forslag. 

Stk. 3. Stemmeberettigede på generalforsamlingen er alle medlemmer, der har betalt forfaldent kontingent. Der kan stemmes ved fuldmagt, hvis indhold skal godkendes af dirigenten. Hvert medlem kan udover sin egen stemme dog højst afgive stemmer repræsenterende to fuldmagter.

Stk. 4. Et stemmeberettiget medlem kan blive valgt til bestyrelsen ved fuldmagt, hvis vedkommende er forhindret i at være til stede på generalforsamlingen.

Stk. 5. Dagsordenen for den ordinære generalforsamling skal mindst indeholde følgende punkter:

 1. Valg af stemmetællere
 2. Valg af dirigent
 3. Bestyrelsens beretning
 4. Museumschefens orientering 
 5. Fremlæggelse af revideret regnskab
 6. Behandling af indkomne forslag
 7. Fastsættelse af kontingent for det følgende år samt godkendelse af budget for indeværende år
 8. Valg af medlemmer til bestyrelsen (i henhold til §5)
 9. Valg af to bestyrelsessuppleanter (begge vælges for 1 år)
 10. Valg af revisor og revisor suppleant (begge vælges for 1 år)
 11. Eventuelt

Stk. 6. Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være bestyrelsen i hænde senest 45 dage før generalforsamlingen.

Stk. 7. Generalforsamlingen ledes af en dirigent, der ikke er medlem af bestyrelsen.

Stk. 8. Generalforsamlingen træffer sine beslutninger med simpelt flertal (over halvdelen af de gyldigt afgivne stemmer) og ved håndsoprækning. Ved personvalg anvendes reglen om simpelt relativt flertal (højeste antal stemmer). Skriftlig afstemning anvendes dog, når det begæres af blot én mødedeltager.

§5 Valg til bestyrelsen

Stk. 1. Bestyrelsen består af 6 medlemmer, der vælges af generalforsamlingen for en 2-årig periode. Hvert år vælges 3 medlemmer.

§6 Ekstraordinær generalforsamling

Stk. 1. Ekstraordinær generalforsamling kan afholdes, når bestyrelsen finder det nødvendig.

Der skal afholdes ekstraordinær generalforsamling, når mindst 30 medlemmer fremsætter skriftligt begrundet anmodning om det over for formanden med oplysning om dagsorden. I sådanne tilfælde skal generalforsamlingen afholdes senest fire uger efter, at anmodningen er kommet formanden i hænde.

Stk.2. Indkaldelsesfristen for en ekstraordinær generalforsamling er 14 dage.

§7 HLS´ daglige ledelse

Stk. 1. HLS ledes i perioden mellem to generalforsamlinger af bestyrelsen, der foruden formanden, næstformanden og kassereren består af 3 medlemmer, herudover 2 medlemmer uden stemmeret valgt af og blandt Hvidovre Kommunes Kultur- og Fritidsudvalg for den kommende valgperiode samt en tilforordnet uden stemmeret repræsenterende forstadsmuseet.

Stk. 2. Ved stemmelighed i bestyrelsen, er formandens stemme afgørende.

Stk. 3. Bestyrelsen leder foreningen i overensstemmelse med HLS´ vedtægter og generalforsamlingens beslutninger.

Stk. 4. Senest 14 dage efter nyvalg til bestyrelsen afholdes konstituerende møde, hvor bestyrelsen af og blandt sine medlemmer vælger formand, næstformand og kasserer. Herudover vælges en sekretær.

Stk. 5. Forretningsudvalget består af formand, næstformand og kasserer.

Stk. 6. Bestyrelsen fastsætter i øvrigt selv sin forretningsorden. Den kan nedsætte underudvalg og arbejdsgrupper til varetagelse af afgrænsede opgaver.  

Stk. 7. Formanden – og i hans fravær næstformanden – indkalder og leder bestyrelsens møder. Indkaldelse sker skriftligt med angivelse af dagsorden, når formanden skønner det nødvendigt, eller når mindst tre medlemmer af bestyrelsen fremsætter ønske om det overfor formanden. I sådanne tilfælde afholdes mødet senest 2 uger efter anmodningen er kommet til formandens kendskab.

§8 Økonomi, regnskab og revision

Stk. 1. Foreningens regnskabsår følger kalenderåret.

Stk. 2. Bestyrelsen er ansvarlig over for generalforsamlingen for budget samt regnskab. Det vedtagne budget kan kun fraviges, hvis der er enighed i bestyrelsen om det.

Stk. 3. HLS´ regnskab føres af kassereren.

Stk. 4. HLS´ medlemsregister føres af kassereren.

Stk. 5. Regnskabet revideres af den på generalforsamlingen valgte revisor.

§9 Tegningsregler og hæftelse

Stk. 1. Foreningen forpligtes ved sin underskrift af bestyrelsesformand og kasserer i forening.

Stk. 2. Bestyrelsen kan godkende, at formand og kasserer kan råde over dankort og netbank til HLS´ bankkonti hver for sig.

Stk. 3. Der påhviler ikke foreningens medlemmer nogen personlig hæftelse for de forpligtelser, der påhviler HLS.

§10 Vedtægtsændringer

Stk. 1. HLS´ vedtægter kan kun ændres ved at mindst 2/3 af de fremmødte stemmeberettigede medlemmer stemmer for på en ordinær eller ekstraordinær generalforsamling, hvor ændringsforslaget fremgår af dagsordenen.

Stk. 2. Vedtægtsændringerne træder i kraft med virkning fra den generalforsamling, hvorpå de er vedtaget.

§11 HLS´ opløsning

Stk. 1. Opløsning af HLS kan kun finde sted på en generalforsamling hvor mindst 2/3 af de fremmødte stemmer for. Hvis dette flertal ikke opnås, men der er simpelt flertal blandt de fremmødte, indkaldes til ekstraordinær generalforsamling inden fire uger, hvor opløsningen kan besluttes ved simpelt flertal blandt de fremmødte.

 Stk. 2. HLS´ formue skal i tilfælde af opløsning tilfalde Forstadsmuseet.

§12 Datering

Således vedtaget på foreningens generalforsamling i 2021.

Hvidovre den 25. august 2021

Vedtægterne er vedtaget på ekstraordinær generalforsamling i foråret 1998 og er revideret i 2003, 2012, 2018, 2019, 2021 og 2022.

Udskriv Vedtægter