§1. Navn, formål og tilhørsforhold

 

Selskabets navn er Hvidovre Lokalhistoriske Selskab.

Selskabet har hjemsted i Hvidovre kommune.

Selskabets formål er at udbrede kendskab til og vække interesse for lokalhistorie inden for Hvidovre kommunes område, dækkende Hvidovre og Avedøre bydele.

Selskabet har endvidere til formål at støtte bevaringsinteresser, lokalhistoriske udgivelser og anden formidling af den lokale historie.

Selskabet er en privat forening, der arbejder i nær tilknytning til Forstadsmuseet.

Selskabet er medlem af Dansk Lokalhistorisk Forening og Københavns Befæstningsforening.

Foreninger, selskaber mv., som arbejder med beslægtede emner inden for Hvidovre Kommunes område, kan associeres Selskabet.

 

§2. Generalforsamling

 

Generalforsamlingen er Selskabets højeste myndighed.

Den ordinære generalforsamling afholdes hvert år i marts måned, og indkaldelsen sker skriftligt med 14 dages varsel. Forslag, som ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være formanden i hænde senest 1. februar. Indkomne forslag udsendes sammen med indkaldelsen til generalforsamlingen.

Ekstraordinær generalforsamling afholdes, når bestyrelsen beslutter det, eller når mindst 20 medlemmer begærer det ved skriftlig henvendelse til formanden med oplysning om dagsorden for det begærede møde. Bestyrelsen indkalder da generalforsamlingen med 14 dages varsel som ovenfor anført.

Beslutninger træffes med almindeligt stemmeflertal. Kun medlemmer, der er mødt personligt frem, har stemmeret.

Følgende punkter skal behandles på den ordinære generalforsamling:

 

    Valg af dirigent
    Valg af stemmetæller

    Bestyrelsens beretning samt bestyrelsens planer

    Museumschefens orientering

    Fremlæggelse af revideret regnskab

    Fastsættelse af årskontingent for efterfølgende år

    Behandling af indkomne forslag

    Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter

    Valg af revisor og revisorsuppleant

    Eventuelt

 

Valg af 5 ordinære bestyrelsesmedlemmer og 3 suppleanter, 1 revisor og 1 revisorsuppleant,

foretages på den ordinære generalforsamling.

De af generalforsamlingen valgte bestyrelsesmedlemmer vælges for 2 år ad gangen, således at der på lige år vælges 2, på ulige år 3.

Suppleanterne, revisor og revisorsuppleant vælges for 1 år ad gangen.

Bestyrelsen konstituerer sig selv.

 

§3. Medlemskab

 

Som medlemmer kan optages enkeltpersoner.

Som medlemmer uden stemmeret kan optages foreninger, institutioner og virksomheder.

Generalforsamlingen fastsætter årskontingentet.

 

§4. Bestyrelse

 

Bestyrelsen består af 5 medlemmer samt 2 suppleanter valgt af generalforsamlingen.

Herudover 2 medlemmer valgt af og blandt Hvidovre Kommunes Kultur- og Fritidsudvalg for den kommunale valgperiode.

Museumschefen samt blad- og hjemmesideredaktøren deltager normalt i bestyrelsesmøderne.

Forretningsudvalget består af formand, næstformand og kasserer.

Bestyrelsen har, under ansvar over for generalforsamlingen, den daglige ledelse af selskabet.

 

§5. Økonomi

 

Regnskabsåret følger kalenderåret.

Foreningens regnskab varetages af kassereren.

Bortset fra de til den daglige drift nødvendige beløb, skal foreningens midler indsættes i et godkendt pengeinstitut.

Selskabets regnskab offentliggøres i forbindelse med den ordinære generalforsamling.

Selskabet tegnes af formanden eller kassereren.

 

§6. Vedtægtsændringer og selskabets ophør

 

Vedtægtsændringer eller beslutning om selskabets ophør sker på en generalforsamling, hvor mindst ¾ af de fremmødte stemmer for. Hvis dette flertal ikke opnås, men der er flertal blandt de fremmødte, indkaldes til ekstraordinær generalforsamling inden 4 uger, hvor vedtægtsændringer og opløsning kan besluttes ved simpelt flertal blandt de fremmødte.

I tilfælde af ophør tilfalder selskabets formue Forstadsmuseet.

 

Vedtægterne vedtaget på Ekstraordinær Generalforsamlingen i forår 1998
(§2 og §5 ændret på ordinær Generalforsamling den 17. marts 2003)
Vedtægterne revideret på den ordinære generalforsamling 2012
Vedtægterne er revideret på den ordinære generalforsamling den 8. marts 2018
 Vedtægterne er revideret på den ordinære generalforsamling den 13. marts 2019
Selskabet er stiftet den 22. november 1978.

Udskriv vedtægterne