Beretning den 16. marts 2017

I 2016 afholdtes generalforsamlingen den 15. marts i Lille Frihedens Aktivitetssal. Karen Johansen og Frank  Horsfeldt Gudmann valgtes til bestyrelsen.  Som suppleanter valgtes Birte Gerdes og Finn Ivo Heller. Pladserne som revisor og revisorsuppleant blev til genvalg af Hubert Steffensen og Inge Larsen.
Formanden takkede Lars Bo Henriksen for hans mange års virke i bestyrelsen heraf de sidste 4 som kassserer.
I løbet af perioden er kommunalbestyrelsesmedlem Charlotte H. Larsen (O ) efter orlov atter indtrådt i bestyrelsen.  Maria Durhuus (A) deltog i bestyrelsen i Charlottes orlovsperiode.

Efter generalforsamlingen konstituerede bestyrelsen sig med Ole Asbjørn Petersen som formand, Jens Frederik Jørgensen som næstformand og Frank Horsfeldt Gudmann som kasserer.

I den forløbne periode har vi haft 11 bestyrelsesmøder og diverse udvalgsmøder. Vi arbejder fortsat med et forretningsudvalg, et arrangementsudvalg, et kommunikationsudvalg, en interviewgruppe og et kulturistudvalg.

Den nedsatte interviewgruppe har nu interviewet henved 150 personer og har planlagt yderligere ca. 40 interviews. Vi er 12 interviewere og kunne godt bruge et par stykker til. Gruppen har i perioden afholdt et interviewkursus. Nye interviewere kan henvende sig til Jens Frederik Jørgensen.
Endvidere skal Skrivegruppen omtales for det erindringsskabende arbejde, den står for. Har man lyst til at deltage, skal man rette henvendelse til Jette Randal Lund.

Der er god grund til at takke de medvirkende i de forskellige udvalg for det store arbejde, de yder.

Selskabet har været arrangør af eller deltaget i 14 arrangementer siden sidste generalforsamling.
Den 4.  maj var vi Aktivitetscenteret i Hvidovregade, hvor vi kunne fortælle om selskabet og vise billeder fra det svundne Hvidovre.

Den 25. maj var vi på rundvisning på Christianshavn, hvor et af vore medlemmer, Flemming Groth,  viste os rundt. Stor viden blev krydret med mange sjove oplevelser og anekdoter. Rundvisningen sluttede med, at deltagerne kunne købe frokost i Ravelinen. Det var meget dyrt.

Selskabet har deltaget i tilrettelæggelsen og praktisk gennemførelse af byvandringerne. Forstadsmuseet har haft stor succes med dette initiativ, hvor der fortælles mange spændende historier om  vores by. Byvandringerne har været så populære, at der er udsolgt efter få dages tilmeldingsfrist.

Forstadsmuseet har endvidere nedsat en gruppe, der skal digitalisere sognerådsprotokollerne fra 1901 til 1945. Ikke færre end 9 af vore medlemmer har meldt sig til det spændende, men også tidskrævende arbejde.

Sammen med Forstadsmuseet har vi valgt at gå ind i finansieringen af Hvidovrekalenderen. Det har vi været glade for, og de mange posive tilkendegivelser gør, at vi overvejer at gøre det samme i indeværende år.

Den 4. juni deltog vi i De Gamle Kæmpers marked på pladsen foran rådhuset. Mange kom forbi, og vi fik flere indmeldelser.
Den 4. september besøgte vi Rosenhaven med afsluttende kaffe i Café Rosenhaven.

Også i 2016 har selskabet deltaget i tilrettelæggelsen og afviklingen af Frivillig Fredag, der fandt sted den 25. september og var en meget velbesøgt og underholdende. En flot eftermiddag oppe i Medborgerhuset.

Søndag den 25. september medvirkede vi i den årlige Befæstningsdag. Der var mange besøgende til det flot iscenesatte arrangement.
Onsdag den 28. september besøgte vi det nye Quarkcenter. Et flot nyt naturcenter, der blev præsenteret på fornemste vis af lederen Christian Black-Storm.

Hvidovre under 2. verdenskrig var  emnet, da Henny Paaske og Jens Frederik Jørgensen tirsdag den 1. november  i Lille Friheden underholdende og illustrativt fortalte. Henny Paaske om egne oplevelser, og Jens Frederik  om hverdagen sat i et  større perspektiv. Samme foredrag har Henny og Jens Frederik holdt 4 gange mere i år – for 4 8. klasser fra Dansborgskolen, i Nordlyset, Buquetten og Venskabskredsen ved Avedøre Kirke .

Den 6. december var der igen julemarked i Avedøre Lejren. Selskabet  deltog også i år. Julemarkedet er blevet en god tradition, og over 2.000 gæster kiggede forbi. Vi fik 10 nye medlemmer ved den lejlighed.

Onsdag den 25. januar fortalte Pernille Falcon i Auditoriet om sit liv i Hvidovre – både det private, politiske og boligpolitiske. Pernille er i dag bosat i Københavns Kommune, så det var et  gensyn, der vakte mange minder både hos Pernille, men også hos de mange fremmødte.

En tidligere Hvidovreborger, Kirsten Dreyer, fortalte den 22. februar i Lille Friheden om sin barndom og oplevelser under og efter krigen.

Ved vore arrangementer i Auditoriet og Lille Friheden byder vi på kaffe, te og kage. Dette kan lade sig gøre, fordi vor to energiske kaffedamer, Dagny Sørensen og Else Kristensen, beredvilligt stiller sig til rådighed. Stor tak til jer begge.

Jette Randal-Lund har efter mange års indsats overgivet arbejdet med omdeling af medlemsbladet til Karen Johansen. Hun leder på samme måde med meget myndig og kyndig hånd udsendelsen af vores medlemsblad. Vore Kulturister er flittige og hurtige, når bladet skal ud, og vi sparer rigtigt mange penge på porto. Udgiften til porto er steget og samtidig er der flere udenbys borgere, der abonnerer på vores blad. To af bestyrelsens medlemmer har påtaget sig opgaven med at køre blade ud til medlemmer i de nærliggende kommuner, men vi har set os nødsaget til at indføre et portogebyr for de medlemmer, der bor længst væk. Gebyret er på 50 kr., og det dækker halvdelen af den årlige portoudgift.

Stor tak til Kulturisterne. Vi kunne godt bruge nogle flere omdelere, så henvend jer til Karen.

Hvidovre Lokalhistoriske Selskab har tilsluttet sig Kulturtogsrådet gennem Fritidsbutikken i Avedøre og er med til at fremskaffe oplysninger om Stationsbyens historie. Vi har deltaget i flere møder med Stationsbyens Historiegruppe.

Vi har indledt et samarbejde med Lokalhistorisk Forening for Brøndby Strand, så arrangementer med interesse for de to foreningers medlemmer annonceres i de to foreningers medlemsblade og på hjemmesiderne.

Gennem mange år har vi sammen med Forstadsmuseet deltaget aktivt i samarbejdet med Københavns Befæstningsforening, hvor et af vore medlemmer, Søren Østergaard, er formand.

Som medlem af Dansk Lokalhistorisk Forening har vi deltaget i det årlige arrangement og generalforsamling. Denne gang foregik det med udgangspukt i Dalum Landbrugsskole og emnet var områdets bevaringsværdige bygninger og miljøer. Det giver gode muligheder for at træffe andre med interesse for det lokalhistoriske og udveksle erfaringer.

Bestyrelsen har i tre tilfælde udtalt sig om bevaringsværdige bygninger i Hvidovre.

Først om den gamle skole i Hvidovregade og så om Hvidovre Bymidte. Sidstnævnte medførte en del debat i Hvidovre Avis til dels på grund af misforståelser ved læsningen af vores høringssvar. Bestyrelsen blev af enkelte nærmest taget til indtægt for at nedlægge Risbjerggård. Det var naturligvis ikke tilfældet, hvilket fremgår af det indlæg, som bragtes i Hvidovre Avis og er med i seneste medlemsblad.

Senest har vi udtalt os om ejendommen Tureby Allé nr. 27.

Vi har fået mulighed for at forælle om Selskabet og skrive artikler om lokalhistoriske emner i Ældrerådets blad.

Der er nu  460 medlemmer i vores selskab.  Tilgangen har mere end opvejet den naturlige afgang.

Vores medlemsblad udgives i samarbejde med Forstadsmuseet. Bladet udkommer 4 gange årligt og i et oplag på 600. Det kommer i farver, og har i 2016 haft et sideatal mellem 44-48. Vi har besluttet, at der kan bringes 4 halvsides annoncer i hvert blad. I øjeblikket har vi en fra ejendomsmæglerfirmaet Home ved Max Mardorff. Har nogen kendskab til mulige annoncører, kan man henvende sig til formanden.

Hvis nogen af vores ægtepar kun ønsker at modtage et blad, så skal I give Frank Horsfelt Gudmann besked herom.

Vores hjemmeside besøges af stadig flere. Digitaliseringen af vore medlemsblade er medvirkende hertil og  bladets redaktør og webmaster, Jørgen Snedled, skal have stor tak for at udføre et fortrinligt  arbejde med hele tiden at bringe så aktuelle nyheder som muligt. Sammen med Finn Ivo Heller har Jørgen udarbejdet et forslag til en nyhedsmail, som vi snarest vil begynde at udsende til de medlemmer, der ønsker at abonnere.

Som gaveidé har vi stadig vores gavebeviser. For 100/125 kr. kan man skænke et bevis til venner og bekendte, som har interesse i at genopfriske eller høre om Hvidovres historie. Se gavebeviset hos Frank Horsfeldt.

I lighed med sidste år har vi haft et godt og praktisk samarbejde med Slægtsforskerne gennem vores fælles tilholdssted på Rytterskolen. Der er kommet nye og flere brugere af køkken og skolestue, hvad der godt kan ses. Der slides på interiøret og bygningen. Kommunen har ønsket at give Rytterskolen et tiltængt lift, og renoveringen er allerede i fuld gang.

Jeg vil også gerne bringe en stor tak til Forstadsmuseet og dets medarbejdere. Vi har et godt samarbejde, og I er altid parate med råd og dåd.
Også tak til Hvidovre Avis, som altid beredvilligt bringer omtale af vores arrangementer.
Til slut vil jeg afslutte bestyrelsens beretning med at takke alle, der er mødt op til vore arrangementer eller på den ene eller anden måde har bidraget til selskabets drift.

Jeg imødeser forsamlingens bemærkninger til bestyrelsens årsberetning.

Beretningen afsluttet den 6. marts 2017

På vegne af bestyrelsen

Ole Asbjørn Petersen, formand