Beretning den 19. marts 2015

 

Sidste år afholdtes generalforsamlingen den 10. marts i Lille Friheden. Lars Bo Henriksen og Frank H. Gudmann blev genvalgt til bestyrelsen. Pladserne som revisor og revisorsuppleant førte til genvalg af Hubert Steffensen og Inge Larsen. Som suppleanter  til bestyrelsen genvalgtes Birte Gerdes og Gitte Jacobsen.

Desværre har vi mistet vores æresmedlem Kjeld Jørgensen, der afgik ved døden i april måned 2014. Æret være hans minde.

 

Efterfølgende konstituerede bestyrelsen sig med Ole Asbjørn Petersen som formand, Jens Frederik Jørgensen som næstformand og Lars Bo Henriksen som kasserer.

I den forløbne periode har bestyrelsen haft 10 bestyrelsesmøder og diverse udvalgsmøder.  I dagligdagen arbejder vi med et forretningsudvalg, et arrangementsudvalg, et kommunikationsudvalg og et kulturistudvalg. Den nedsatte interviewgruppe har interviewet ca. 75 personer, der alle er med til at få øget vores kendskab om Hvidovres fortid, og gruppen har nu 9 interviewere. Der er yderligere aftalt 40 interviewes, og listen over dem, det ville være interessant at interviewe er meget lang, så derfor ville det være rart med flere interviewere. Interesserede skal henvende sig til Jens Frederik Jørgensen.

 

Et af selskabets formål er at støtte bevaringsinteresser, lokalhistoriske udgivelser og anden formidling af den lokale historie. Det har betydet, at vi har udtalt os om bevaringsværdige bygninger i 2 tilfælde.

 

Sammen med Forstadsmuseet har vi undersøgt muligheden for at oprette en face book side. Vi har valgt ikke at oprette en side, men i stedet henvise til 2650 Hvidovre og Finn Jul Hjortsøes hjemmeside ”Det gamle Hvidovre”.

 

Selskabet har været arrangør af eller deltaget i 17 arrangementer siden sidste generalforsamling.

 

Lars Bo Henriksen fortalte den 2. april i Rytterskolen om sit liv i Hvidovre specielt om opvæksten og de spændende år i Hvidovre Idrætsforening med fodbolden som omdrejningspunkt kulminerende med Danmarksmesterskabet i 1966. Foredraget blev en stor succes og blev gentaget den 3. september i Auditoriet i Avedørelejren

 

Den 10. april var der rundgang i Avedøre Landsby. Efter start i den gamle skole, hvor Ole Asbjørn Petersen og Lis Holmenlund gav historisk baggrund, tog oldermand for landsbylauget, Johnny Andersen, over og førte os muntert og utroligt vidende gennem landsbyen

 

Den 8. maj var Palle Plambeck Olsen guide på en spændende tur gennem Kgs. Nytorv og Nyhavn. Vejret drillede, men humøret var højt.

 

Den 25. august var vi indbudt til ekskursion på Gl. Køge Landvej i Brøndby kommune under Lisbeth Hollensens kyndige ledelse.

 

Den 30. august afholdt Vestvoldens Venner en ekskursion i den sydlige del af Hvidovre kommune. Tom Wismann guidede os rundt i de forsvarsanlæg, der ligger godt gemt i hverdagen.

 

Den 10. september mødtes vi på Åmarkens Station til en cykeltur med start fra Flaskekroen og slut ved Brøndby Strandhotel. Det var et led i et af Golden Days arrangementer om 1. verdenskrig. Her drejede det sig bl.a. om badelivet langs Gl. Køge Landevej med sommerhuse, sommerlejre og badeanstalter.

Selskabet deltog i Vestegnens Kulturuge med et Åbent Hus arrangement i Rytterskolen den 11. september. Ikke mange mødte op, men de der gjorde fik en god orientering om selskabets virke og Hvidovre i gamle dage.

 

Den 16. september besøgte vi Mosede Fort, der er åbnet som et museum om Danmark under 1. verdenskrig. Vi var nogle af de første, der blev vist rundt. Udstillingen hedder ” På kanten af krig” og er meget illustrativ og publikumsvenlig.

 

Den 28. september foregik årets Befæstningsdag. Guidet cykeltur på Vestvolden og rollespilllet ”Fjenden kommer” trak mange interesserede til. Selskabet medvirkede med praktisk assistance.

 

Lørdag den 25. oktober deltog vi med en stand på Kultur- og Fritidsmessen i Avedøre Fritidscenter. Over 70 foreninger og institutioner var repræsenteret.

 

Mandag den 27. oktober stod i Forstadsmuseets tegn. Poul Sverrild fortalte om Ph.d. arbejdet med forstadens udvikling, og Anders Aalund om de aktiviteter, der er i gang på museet.

 

  1. november afholdt vi endnu en Rytterskoledag med åbent hus. Denne gang med flere deltagere end sidst. Stor interesse for at se de gamle kort fra Hvidovre og Avedøre.

 

Den 19. november havde vi besøg af ældrekredsen af herrer fra Strandmarkskirken Formanden fortalte i Rytterskolen om Hvidovre udvikling fra stenalderen til moderne forstad.

 

Forstadsmuseet var arrangør af det store julemarked den 7. december i Avedøre Lejren. Selskabet havde en stand, og vi fik ved den lejlighed 3 nye medlemmer.

 

Cornelia de Place Hansen var vores gæst den 19. januar i Auditoriet i Avedøre Lejren. En spændende aften, hvor Cornelia gribende og rørende fortalte om barndom og ungdom i Rotterdam under krigen.

 

Den 28. januar gik turen til Indvandrermuseet i Farum. De fremmødte fik en god omvisning og indsigt i indvandringen til Danmark. Desværre var det den dag, hvor S- toget var aflyst på grund af stjålne kobberledninger, så deltagerantallet var ikke helt som forventet.

 

Sæsonens sidste arrangement var den 9. februar med tidligere formand for Kulturrådet, Axel Helmersen, som foredragsholder. Det blev en særdeles interessant fortælling om Kulturrådets start i 1967 og de mange fornemme arrangementer i løbet af 70´erne og starten af 80´erne.

 

Til arrangementerne med foredragsholdere i Lille Friheden og Auditoriet serveres normalt kaffe og te. Vi har været så heldige at få Dagny Sørensen og Else Kristensen som frivillige kaffedamer. Stor tak til jer begge.

I denne sæson har vi mest benyttet Auditoriet som mødelokale. Lille Friheden har gennem hele perioden været optaget om mandagen.

Da det også er tilfældet i kommende sæson, vil vi søge om at benytte Lille Friheden på andre ugedage end mandag.

Det tekniske udstyr ved arrangementerne har ikke altid været funktionsdueligt, så fremover vil apparaturet blive gennemprøvet am formiddagen. Vi har endvidere anskaffet et lille bærbart udstyr, der består af en mikrofon og en højtaler.

 

Kulturister.

Igen i år skal siges tak for den store indsats I yder.

Det kan ikke siges tydeligt nok: ”Uden jeres medvirken ved omdeling af vores medlemsblad ville selskabets økonomi se ganske anderledes ud”.

Når der er forfald, træder en ny gerne ind eller en tager en ekstra rute med bladuddeling. Det er flot gjort.

Vi kunne godt bruge yderligere 2-3 personer.  Man kan henvende sig til Jette Randal-Lund.

 

Hvidovre Lokalhistoriske Selskab har tilsluttet sig Kulturtogsrådet  gennem Fritidsbutikken i Avedøre og er med til at få oplysninger frem om Stationsbyens historie.

 

Gennem mange år har vi været aktive i samarbejdet omkring Københavns Befæstning og dets anlæg. Dette storslåede naturområde med historiske oplevelser på voldene, oversvømmelsesarealerne i nord og søforterne i Øresund er næsten enestående i europæisk historie. Både selskabet og Forstadsmuseet er aktive medspillere.

 

I 2012 skrev Søren Østergaard, der nu er formand for Københavns Befæstningsforening, bogen: ”Langs Vestvolden i Hvidovre- fra syd til nord”. Den gang støttede vi udgivelsen økonomisk, og da den nu er udsolgt, vil vi igen støtte, når den genoptrykkes med supplerende oplysninger, hvor Vestvolden sættes i perspektiv til andre befæstningsanlæg

 

Der er nu 440 medlemmer i vores selskab.

 

Vores medlemsblad udgives i samarbejde med Forstadsmuseet. Bladet udkommer 4 gange årligt og i et oplag på 600. Økonomien har holdt ikke mindst via besparelserne ved Kulturisternes bladomdeling. Bladet redigeres nu af Jørgen Snedled, der afløste Jørgen Salhauge, som ønskede at gå på pension. Stor tak til Jørgen Salhauge for den store og meget dygtige indsats.

Bladet kommer i farver med et sideantal mellem 28 og 40. Vi har besluttet, at der kan bringes 4 halvsides annoncer i hvert blad. I øjeblikket har vi en fra ejendomsmæglerfirmaet Home ved Max Mardorff. Forstadsmuseet og selskabet vil gerne medvirke til indsamling af fortællinger, erindringer, billeder m.v. om vores fælles lokalhistorie, der så kan bringes i medlemsbladet. Er der nogen, der har noget at fortælle om livet i Hvidovre/Avedøre, vil vi meget høre om det. Det gælder alle samfundsområder kultur, sport, erhvervsliv, kirke, foreningsliv såvel som boligområder.

Vores hjemmeside besøges af et stigende antal brugere. Vi har nu fået indekseret samtlige medlemsblade, så det er muligt at foretage opslag i de enkelte blade på både personer og steder.

Redaktør af medlemsbladet, Jørgen Snedled, er også webmaster på vores hjemmeside Hjemmesiden bestræber sig på at være så aktuel som mulig og sørger samtidig for uddybende kommentarer omkring de enkelte arrangementer. Hjemmesiden fremstår nu i et nyt design, som gerne skulle gøre den mere brugervenlig og lettere at finde rundt i.

Som medlem af Dansk Lokalhistorisk Forening har vi deltaget i det årlige arrangement og generalforsamling på Dalum Landbrugsskole. Her er som sædvanlig god lejlighed til at træffe andre med interesse for det lokalhistoriske og udveksle erfaringer.

I lighed med sidste år har vi haft et godt og praktisk samarbejde med Slægtsforskerne gennem vores fælles tilholdssted i Rytterskolen. Der er kommet nye retningslinjer for udlån af Rytterskolen. Sammen med Forstadsmuseet råder Lokalhistorisk Selskab i hverdagen over det lille mødelokale og kontoret. Skolestuen skal fremover bookes af brugerne og altså også af os. Man kan mærke, at der i dag er flere brugere. Der slides på interiøret. Der er derfor fremsendt fornyet ønske om såvel indvendig som udvendig vedligeholdelse.

 

Samtidig vil vi minde om vores nyskabelse. Giv et gavebevis til gode venner og bekendte, der har lyst til at høre om Hvidovres historie. Det koster 100/125 kr. og er en god anledning til at mindes gamle dage.

I kan se og købe gavebeviset hos Frank Gudmann Horsfeldt.

 

Til slut vil jeg afslutte bestyrelsens beretning med at takke alle, der på den ene eller måde har bidraget til selskabets drift eller har givet en hånd med ved vores arrangementer. Det gælder også Forstadsmuseet og dets ansatte.

 

Beretningen afsluttet den 2. marts 2015

På vegne af bestyrelsen

Ole Asbjørn Petersen, formand