Referat af generalforsamlingen i Hvidovre Lokalhistoriske Selskab
Onsdag 13. marts 2019 i Kometen

Formanden bød velkommen til generalforsamlingen og præsenterede bestyrelsen

 1. Valg af dirigent
  Bestyrelsen foreslog Christian Thode som dirigent. Der fremkom ingen andre forslag til dirigent fra forsamlingen. Christian Thode valgtes med klapsalver.
  Christian Thode takkede for valget.
  Han gennemgik selskabets vedtægter med henblik på at konstatere, om generalforsamlingen var lovlig.
  Indkaldelsen er sket i det medlemsblad 1/2019 som er udsendt i uge 7. Indkaldelsen var de punkter, der er nævnt i § 2, fulgt nøjagtigt som dagsordenen for generalforsamlingen.
  Bestyrelsen konstituerer sig selv.
  Dirigenten vurderede, at generalforsamlingen var lovligt indvarslet, og på dirigentens opfordring fremkom der ikke bemærkninger fra forsamlingen til lovligheden.
  Dirigenten gennemgik derefter reglerne for tale-og stemmeret. Alle personlige medlemmer har stemmeret på generalforsamlingen. Foreninger, institutioner, virksomheder har ikke stemmeret.
  Dirigenten fastslog, at der ikke var ikke medlemmer af selskabet til stede, og at Hvidovre Avis ikke var til stede.
  Dirigenten meddelte, at alle beslutninger skulle tages med almindeligt stemmeflertal, også vedtægtsændringer, ved almindelig håndsoprækning og hvis dirigenten bestemmer det, ved stemmesedler.
  Referatet af generalforsamlingen ville blive taget af Gitte Jakobsen, der til brug herfor anvender digital båndoptager. Det var i øvrigt ikke tilladt at optage generalforsamlingen på bånd eller video.
 2. Vedtægtsændringer
  Bestyrelsen har foreslået 3 vedtægtsændringer, som er beskrevet i indkaldelsen til generalforsamlingen.
  o Valg af stemmetællere
  o Fastsættelse af kontingent i efterfølgende regnskabsår
  o Valg af 3 suppleanter.
  Dirigenten oplæste ændringsforslagene. Forsamlingen vedtog ændringerne
 3. Valg af stemmetællere.
  Dirigenten foreslog bordformændene ved de 5 bordrækker.
  Følgende blev valgt:
  Christian Hansen
  Finn Kristensen
  Annelise Reinholm
  Lis Nilsson
  Nina Jensen
 4. Bestyrelsens beretning samt bestyrelsens planer.
  Formanden aflagde beretning for bestyrelsens arbejde siden sidste generalforsamling
  Beretningen findes i tillægget til næste medlemsblad nr.2 2019 og er offentliggjort på selskabets hjemmeside.
  Der var ingen, der bad om ordet til beretningen.
  Beretningen blev godkendt med klapsalver
 5. Museumschefens orientering
  Museumschef Anja Olsen holdt Museumschefens orientering

Beretningen indsættes
Der blev kvitteret med klapsalver for ordene fra Anja Olsen
Ingen ønskede at kommentere eller spørge til” Museumschefens orientering

 1. Fremlæggelse af det reviderede regnskab. Kassereren Frank Horsfelt Gudmann knyttede 3 bemærkninger til regnskabet.

Der er kommet mange flere medlemmer nu 661
Trykkeriet af bladet er blevet dyrere og vil blive ved med at være det.
Jubilæet endte med en nettoudgift på 10.000
Der var ingen andre bemærkninger til regnskabet, som blev godkendt.

 1. Fastsættelse af årskontingent for det efterfølgende regnskabsår
  Bestyrelsen foreslår 100,- for pensionister og 125,- for andre.
  Vedtaget
 2. Behandling af indkomne forslag.

Der var ingen indkomne forslag

 1. Valg af 3 bestyrelsesmedlemmer og 3 suppleanter
  Formanden takkede bestyrelsen for samarbejdet og velviljen og udtrykte at han vil arbejde for foreningen uden for bestyrelsen.
  3 bestyrelsesmedlemmer på valg for 2 år. Gitte Jakobsen, villig til genvalg
  Anders Aalund villig til genvalg
  Knud Sørensen villig til valg. Knud Sørensen var ikke til stede, men Anders Aalund begrundede indstillingen.
  Alle 3 valgt
  Valg af 3 suppleanter for 1 år.
  Finn Ivo Heller, villig til genvalg
  Poul Sørensen og Stig Sørensen villige til valg
  Alle 3 valgt.
  Efterfølgende blev suppleanterne valgt i rækkefølge
  1.suppleant Finn Ivo Heller
  2.suppleant Poul Sørensen
 2. suppleant Stig Sørensen
 3. Valg af revisor og revisorsuppleant
  Hubert Steffensen villig til genvalg- Valgt
  Suppleant: Inge Larsen villig til genvalg- valgt
 4. Evt.
  Foreningens formand bad om ordet og motiverede bestyrelsens indstilling af et nyt æresmedlem.
  Motiveringen indsættes
  Karen Johansen bad om ordet og takkede Jens Frederik Jørgensen for formandsskabet og overrakte en gave.
  Museumschefen Anja Olsen bad om ordet og takkede Jens Frederik Jørgensen for samarbejdet og overrakte en gave.
  Dirigenten takkede forsamlingen for god ro og orden.
  Jens Frederik Jørgensen takkede dirigenten for ledelsen af generalforsamlingen og overrakte ham 2 flasker vin som tak.
  Jens Frederik Jørgensen takkede for ordene fra Karen Johansen og Anja Olsen.
  Hermed var generalforsamlingen slut
  Hvidovre 28.3.2019

Referatet er udarbejdet af Gitte Jakobsen og godkendt af dirigenten Christian Thode.