Referat af Hvidovre Lokalhistoriske Selskabs generalforsamling Torsdag den 5. marts 2020 i Kometen

 1. Valg af dirigent:
  Anders Aalund bød velkommen og foreslog Christian Thode som dirigent. Denne blev valgt.
  Dirigenten fastslog at generalforsamlingen var lovligt varslet og at dagsordenen var korrekt
  og denne blev godkendt.
  Der var 102 stemmeberettigede medlemmer til stede.
 2. Valg af stemmetællere:
  Generalforsamlingen vedtog at vælge stemmetællere, hvis det blev nødvendigt.
 3. Bestyrelsens beretning samt bestyrelsens planer:
  Formanden læste bestyrelsens beretning og takkede den afgående kasserer og kulturisterne
  for deres store arbejdsindsats.
  Der var ingen kommentarer til formandens beretning der blev godkendt.
 4. Museumschefens orientering:
  Poul Sverrild orienterede. Herunder bl.a. om et eventuelt kommende samarbejde med
  Kroppedal Museum.
  Orienteringen blev taget til efterretning.
 5. Fremlæggelse af revideret regnskab:
  Da kassereren var fraværende, blev regnskabet fremlagt af Anders Aalund
  Generalforsamlingen godkendte regnskabet med forbehold for kassererens forklaring vedr.
  en balancedifference. Forklaringen skal offentliggøres for foreningens medlemmer
  efterfølgende.
 6. Fastsættelse af årskontingent for det efterfølgende regnskabsår:
  Formanden fremlagde forslaget til kontingent:
  125 kr. for pensionister og 150 kr. for alm. Medlemmer.
  Forslaget blev enstemmigt godkendt.
 7. Behandling af indkomne forslag:
  Der var ingen indkomne forslag
  2
 8. Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter:
  Karen Johansen og Jørgen Snedled blev valgt med akklamation
  Finn Ivo Heller, Poul Sørensen og Stig Sørensen blev genvalgt som bestyrelsessuppleanter.
 9. Valg af revisor og revisorsuppleant:
  Hubert Steffensen blev genvalgt som revisor og Inge Larsen som revisorsuppleant
 10. Eventuelt:
  Der var ingen indlæg.
  Herefter takkede dirigenten for god ro og orden.
  Anders Aalund takkede Christian Thode for god ledelse af generalforsamlingen.
  Referat: Poul Sørensen
  Referatet er udarbejdet af Poul Sørensen og godkendt af dirigenten Christian Thode tirsdag
  den 7. april 2020 digitalt ved en mail til HLS sekretær Finn Ivo Heller.