Dagsorden:

1. Valg af stemmetællere 2. Valg af dirigent

3. Bestyrelsens beretning

4. Museumschefens orienterede

5. Fremlæggelse af revideret regnskab 6. Behandling af indkomne forslag herunder bestyrelsens forslag til vedtægter

7. Fastsættelse af kontingent for det følgende år samt godkendelse af budget for

indeværende år 8. Valg til bestyrelsen (i henhold til §5 i bestyrelsens forslag til vedtægter)

9. Valg af to bestyrelsessuppleanter (begge vælges for 1 år)

10. Valg af revisor og revisorsuppleanter (begge vælges for 1 år)

11. Eventuelt

Ad 1.

Formanden Anders Aalund bød velkommen og forestod valg af Stemmetællere. 1 person pr. bord.

Ad 2.

Ad 3.

Christian Thode blev foreslået og valgt uden modkandidat.

Dirigenten konstaterede at generalforsamlingen var lovligt og rettidigt

indkaldt. Der var 76 stemmeberettigede personer til stede. Dagsordenen blev godkendt af generalforsamlingen.

Formanden oplæste bestyrelsens beretning der af generalforsamlingen blev taget til efterretning uden spørgsmål.

Ad 4, Bitten Larsen orienterede om sidste nyt fra museet herunder at

den nuværende leder Poul Sverrild går på pension 1-10-2021

Beretningen blev taget til efterretning.

Ad 5. Kassereren gennemgik regnskabet der ikke medførte kommentarer.

Regnskabet blev godkendt.

Ad 6.

Da der ikke var indkomne forslag gik dirigenten direkte til bestyrelsens

forslag til vedtægtsændringer.

Anders Aalund motiverede behovet for vedtægtsændringer.

Vedtægtsforslagene blev af dirigenten forelagt et ad gangen til vedtagelse

for en samlet vedtagelse

$1 Ingen indlæg, forslaget godkendtes af generalforsamlingen.

$2 Et indlæg om hvorfor dette? Svar fra Anders Aalund.

Forslaget godkendt af generalforsamlingen.

$3 Forslag der ikke stod i indkaldelsen blev afvist af dirigenten.

Ændringsforslag om karens blev nedstemt af generalforsamlingen,

der derefter vedtog forslaget.

§4 Efter nogen debat blev et ændringsforslag fra bestyrelsen om 45

dages varsel i stk. 2.vedtaget og §4 blev derefter godkendt af gene

ralforsamlingen.

§5-§12 blev herefter godkendt, en af gangen, af generalforsamlingen

Dirigenten satte hele forslaget til afstemning ved håndsoprækning.

For stemte 73, imod stemte 1,

2 personer undlod at stemme.

Dirigenten konstaterede at vedtægtsændringerne var vedtaget.

Ad 7. Kassereren gennemgik forslaget der indeholdt uændrede kontingenter

Forslaget blev godkendt af generalforsamlingen.

Ad 8. Anders Aalund, Knud Koefoed Sørensen, Gitte Jakobsen var på valg og

alle blev genvalgt. Til nyt medlem af bestyrelsen blev

Poul Sørensen foreslået. Han blev valgt.

Som suppleanter blev Finn Ivo Heller og Stig Sørensen foreslået. Begge blev

genvalgt.

Som revisor blev Hubert Steffensen foreslået og valgt.

Som revisorsuppleant blev Inge Larsen foreslået og valgt.

Ad 11 Karen Johansen Takkede de frivillige bladomdelere og efterlyste nye hjælpere.

Knud Sørensen efterlyste nye medlemmer til interviewgruppen.

Dirigenten takkede herefter forsamlingen for god ro og orden og erklærede generalforsamlingen for slut.

Anders Aalund takkede dirigenten for god mødeledelse.