På sidste års generalforsamling den 12. marts tog vi afsked med Ejvind Jensen, vores
kasserer gennem 6 år. Formanden takkede for den store arbejdsindsats og overrakte selskabets
erindringsgave. Nyvalgte til bestyrelsen blev Lars Bo Henriksen og Frank Horsfeldt
Gudmann. Der blev også lejlighed til et gensyn med Benny Riisager, der tiltrådte som
suppleant. Som suppleant genvalgtes endvidere Birte Gerdes og pladserne som revisor og
revisorsuppleant førte til genvalg af Hubert Steffensen og Inge Larsen
Efterfølgende konstituerede bestyrelsen sig med Ole Asbjørn Petersen som formand, Jens
Frederik Jørgensen som næstformand og Lars Bo Henriksen som kasserer.
Efter sidste års generalforsamling har bestyrelsen haft 10 bestyrelsesmøder og diverse
udvalgsmøder. I dagligdagen arbejder vi med et forretningsudvalg, et arrangementsudvalg,
et kommunikationsudvalg og et kulturistudvalg. Vi har nedsat en interviewgruppe, der
taler med folk, der har noget at berette fra eller om Hvidovres historie. Interviewerne startede
med et undervisningsforløb, så man blev godt rustede til at udføre opgaven.
Der er til i dag interviewet 18 personer, og interviewene er afleveret til Forstadsmuseet.
Det har været berigende for både de interviewede, interviewerne og givet større viden om
Hvidovres historie.
Selskabet har været arrangør eller deltaget i 11 arrangementer siden sidste generalforsamling.
Mandag den 16. april skulle Jørgen Stoltze have fortalt om sit engagement omkring kulturlivet
i Hvidovre. Desværre måtte Jørgen melde forfald på grund af sygdom. Ejvind Jensen
trådte beredvilligt til og fortalte om minder fra politiet under titlen:” Mennesker jeg mødte”.
Mandag den 17. maj var vi på rundvisning i Avedøre Landsby. Vi mødtes i den gamle skole,
hvor Jørgen Salhauge indledte med en power point præsentation af det gamle Avedøre
og forholdene omkring udskiftningen af landsbygårdene i 1787-1798. Aftenens guide Lis
Holmenlund førte os rundt i de gamle gårde, mens hun fortalte om deres historie og små
og store hændelser i landsbyen, godt suppleret af oldermand for Avedøre Landsbylaug,
Johnni Andersen. Det var en god aften, og det blev besluttet at gentage succesen den 29.
maj i år.
Torsdag den 27. september afviklede vi en Rytterskoledag, hvor interesserede kunne
komme og fortælle om deres liv i Hvidovre. Det var et åbent hus arrangement, og det var
dejligt, at så mange kom og deltog. Knud Larsen og Bent Broksø fortalte levende om deres
liv, og der blev foretaget eller aftalt interviews med flere af de fremmødte. Arrangementet
var led i Frivillighedsugen i Hvidovre og vores måde at præsentere selskabet på. Vi
medvirkede også ved det afsluttende arrangement i Medborgerhuset.
Søndag den 30. september afvikledes den årlige Befæstningsdag, hvor Forstadsmuseet
endnu en gang havde skabt et spændende program for både børn og voksne. Et godt ar-HVIDOVRE LOKALHISTORISKE SELSKAB
Bankkonto: JYSKE BANK reg.nr.5025 kontonr. 1028523 * Girokonto: 8293 4707
CVR/SE nr. 31 676 363
rangement, hvor man får en virkelig god mulighed for at stifte bekendtskab med det spændende
voldanlæg.
Mandag 29. oktober trådte museumsinspektør og souschef ved Forstadsmuseet, Anja Olsen,
til og fortalte levende og engageret om Forstadsmuseets virksomhed. Museets bestræbelser
for at fortælle forstadshistorien er vidt og bredt bekendt, og det forgangne år
har man bl.a. deltaget i Golden-Days festivalen, medvirket i DR´s smagsdommerne, stået
for udgivelsen af bogen Hvidovre-Rock 1960-1980 og var krumtappen i et samarbejde, da
Køge Bugt-banen fejrede 50 års jubilæum.
Forstadsmuseets arbejdsmetoder og ry er også nået uden for landets grænser. Det har
medført deltagelse i konferencer i Helsinki, Prag og Rom samt medført bidrag til et anerkendt
internationalt videnskabeligt tidsskrift.
Mandag den 19. november havde vi i Auditoriet i Avedøre Lejren besøg af Preben Kragelund.
Preben er gammel Hvidovre dreng med bopæl i Bredalsparken og en fritid i fodboldens
verden. Med glimt i øjet og gode transparenter fik vi erindringer fra en tid, hvor Hvidovre
voksede sig stor, og ikke mindst HIF blev landskendt. Preben gjorde senere karriere i
det private erhvervsliv og blev efterfølgende den første direktør for Team Danmark.
Tirsdag den 15. januar og onsdag den 27. februar stod Jette Randal- Lund for to hyggelige
arrangementer i Rytterskolen. Traditionen med billedlotteri blev genopfrisket. Tidligere har
der eksisteret et billedlotteri med lysbilleder fra det gamle Hvidovre, men denne gang drejer
det sig om billeder fra Hvidovre i nyere tid. Aftenerne gav anledning til megen snak om
Hvidovre.
Mandag den 21. januar fortalte Per Arild i Lille Friheden om sit indholdsrige liv. Per fortalte
om sit arbejde i det private erhvervsliv og tiden som halinspektør i Hvidovre. Mange kender
Per for arbejdet i sportens tjeneste. Formand for håndboldklubben gennem mange år,
æresmedlem i HIF og aktivt medlem af Lions Club endog som formand nogle år gjorde, at
der var meget at øse af.
Mandag den 25. februar havde vi Lotte Rømer på programmet. Lotte har sin opvækst i
Hvidovre i Dansborg kvarteret og voksede op i et hjem med klaver. På den ene eller anden
måde var forældrene og de 3 børn tidligt aktive i musikkens verden. Lotte fortalte særdeles
levende om de musikinteresserede unge, der mødtes i kældre og lagerlokaler for at dyrke
deres interesse. Interesse og dygtighed førte til den senere flotte karriere. Hendes engagement
i kampen for hjælp til hørehæmmede er også velkendt. Det er blevet til over 800
foredrag om dette emne.
Arrangementsudvalget har program klar til sommerferien, som det kan ses i vores seneste
medlemsblad. Der arbejdes med nye Rytterskoledage efter sommerferien, hvor Georg
Røner vil fortælle om sit liv i sportens verden specielt omkring bygning af badmintonhallen
på Biblioteksvej og tiden som formand for FIH. Jørgen Stoltze, mangeårig formand for Kulturrådet
og nuværende formand for Filmklubben, vil komme med indtryk for de mange oplevelser,
han har haft inden for kulturområdet. Ja, helt tilbage fra tiden, hvor Hvidovre Kino
eksisterede. Der er ligeledes truffet aftaler med Poul Sverrild og Hvidovrekredsens tidligere
folketingsmand og amtsborgmester Per Kaalund om foredrag i efteråret.HVIDOVRE LOKALHISTORISKE SELSKAB
Bankkonto: JYSKE BANK reg.nr.5025 kontonr. 1028523 * Girokonto: 8293 4707
CVR/SE nr. 31 676 363

Selskabets Kulturister.
Igen i år skal siges tak for den store indsats I yder. Det kan ikke siges tydeligt nok: ”Uden
jeres medvirken ved omdeling af vores medlemsblad ville selskabets økonomi se ganske
anderledes ud”. Når der er forfald, træder en ny gerne ind eller en tager en ekstra rute
med bladuddeling. Det er flot gjort. Der skal lyde en stor tak til alle jer, der har engageret
sig i de praktiske gøremål.
Hvidovre Lokalhistoriske Selskab har tilsluttet sig Kulturtogsrådet gennem Fritidsbutikken i
Avedøre. I øjeblikket arbejdes der med Avedøre Stationsbys historie. Stationsbyen, der nu
har 40 år bag sig, kan få sin egen historie skildret gennem billeder, fortællinger og publikationer
måske også med en udstilling om den forløbne tid.
Selskabet har med 5000 kr. støttet udgivelsen af bogen: ”På sporet af ugens avis. Signalement
af Hvidovre Avis og familien Madsen” forfattet af Viggo Nørgaard Nielsen. Det er et
stykke lokalhistorie, der med avisen og i høj grad Niels Erik Madsen som omdrejningspunkt,
fortæller om en udvikling i vores kommune. Bogen kan stadig købes på Forstadsmuseet.
Et af vore medlemmer, Søren Østergaard, har gennem mange år interesseret sig for Kø-
benhavns Befæstningsanlæg. Specielt har Søren sat fokus på vores del af volden, og det
er mundet ud i, at vi i bestyrelsen sidste år besluttede at udgive bogen: ”Langs Vestvolden
i Hvidovre- fra syd til nord”. Bogen er sendt ud med seneste medlemsblad og rummer stor
set alt, hvad der er værd at vide om vores del af Vestvolden, og vi håber, at den må blive
til gavn og glæde for alle. Den kan stadig købes i Forstadsmuseet for en pris af 50 kr.
Der er nu 431 medlemmer i vores selskab. I løbet af året er medlemslisten minutiøst gennemgået,
så den nu skulle fremstå med det korrekte tal. En ny opstilling af medlemslisten
har endvidere betydet, at det er blevet lettere at anvende listen, når der er tale om medlemsforsendelser.
Vores medlemsblad udgives i samarbejde med Forstadsmuseet. Bladet udkommer 4 gange
årligt og i et oplag på 600. Sidste år forsøgte vi os med farver i hele bladet og besluttede,
at hvis det blev modtaget godt og økonomien kunne bære, så ville vi fremover sende i
farver. Økonomien har holdt ikke mindst via besparelserne ved Kulturisternes bladomdeling.
Bladet kommer nu i farver med et sideantal mellem 28 og 40. Forstadsmuseet vil gerne
medvirke til indsamling af fortællinger, erindringer, billeder m.v. om vores fælles lokalhistorie,
der så kan bringes i medlemsbladet. Der kan være mange indfaldsvinkler, så er der
nogen, der har noget at fortælle om livet i Hvidovre/Avedøre, vil vi meget høre om det. Det
gælder alle samfundsområder kultur, sport, erhvervsliv, kirke, foreningsliv såvel som boligområder.
Vores hjemmeside besøges af et stigende antal brugere. Tidligere numre af medlemsbladet
er i gang med at blive scannet, så det bliver muligt at se alle tidligere årgange på
hjemmesiden. Redaktøren bestræber sig på at være så aktuel som muligt og sørger for
uddybende kommentarer omkring de enkelte arrangementer.HVIDOVRE LOKALHISTORISKE SELSKAB
Bankkonto: JYSKE BANK reg.nr.5025 kontonr. 1028523 * Girokonto: 8293 4707
CVR/SE nr. 31 676 363
Bestyrelsen har rettet henvendelse til Bane Danmark om bevarelse af de over 200 år gamle
og flotte træer, der står til fældning, når arbejdet går i gang med anlæg af den nye jernbane
tover Avedøresletten. Desværre har Bane Danmark ikke kunnet imødekomme vores
ønske om bevaring.
På vores rundgang i det gamle Avedøre var der mange spørgsmål om sprøjtehuset ved
gadekæret. Sprøjtehuset har status som bevaringsværdig bygning, men spørgsmål om
renovering og farvelag afventer stadig svar fra Kriminalforsorgen.
Rytterskolen trænger til en kærlig hånd. Vi har derfor skrevet til Teknisk Forvaltning om
såvel indvendig som udvendig vedligeholdelse.
Vores henvendelse til kulturministeren om statsanerkendelse af Forstadsmuseet blev besvaret
med ønsket om en fortsat dialog med Kulturstyrelsen, kommunen og museet.
Det er, så vidt vides, i gang.
Som medlem af Dansk Lokalhistorisk Forening har vi deltaget i det årlige arrangement og
generalforsamling på Dalum Landbrugsskole. Her er som sædvanlig god lejlighed til at
træffe andre med interesse for det lokalhistoriske og udveksle erfaringer.
Selskabet har været repræsenteret ved åbningen af Oversvømmelsesanlægget i Gentofte,
arrangementet i Portalen i Greve ved markeringen af Køge Bugt – lovens 50 års jubilæum,
hvor vi blev præsenteret for en digital oplevelsesrejse langs Køge Bugt, præsentation af
Forstadsmuseets mobile museum i Brøndby og ved åbningen af den flotte udstilling:” Lopperne
Kommer” i Cirkusmuseet.
I lighed med sidste år har vi haft et godt og praktisk samarbejde med Slægtsforskerne
gennem vores fælles tilholdssted i Rytterskolen. Der er kommet nye retningslinjer for udlån
af Rytterskolen, så sammen med Forstadsmuseet råder Lokalhistorisk Selskab i hverdagen
over det lille mødelokale og kontoret. Skolestuen skal fremover bookes af brugerne og
altså også af os.
Ved alle pladser har vi i dag anbragt vores folder om selskabet. Det er vores håb, at I tager
den med hjem og præsenterer den for slægt og venner, som kunne få et større kendskab
til vores eksistens og derved åbne op for øget tilgang til selskabet.
Sluttelig vil jeg afslutte bestyrelsens beretning med at takke alle, der på den ene eller anden
måde har bidraget til selskabets drift eller har givet en hånd med ved vores arrangementer.
En særlig tak til Bodil og Laurs, der beredvilligt sørger for kaffe, the og ofte hjemmebag
til vores arrangementer.
Beretningen afsluttet den 11. marts 2013
På vegne af bestyrelsen
Ole Asbjørn Petersen, formand