Sidste år afholdtes generalforsamlingen den 11. marts i Lille Friheden. Benny Riisager
valgte at stoppe som suppleant og Gitte Jacobsen blev nyvalgt. Som suppleant genvalgtes
endvidere Birte Gerdes og pladserne som revisor og revisorsuppleant førte til genvalg af
Hubert Steffensen og Inge Larsen
Efterfølgende konstituerede bestyrelsen sig med Ole Asbjørn Petersen som formand, Jens
Frederik Jørgensen som næstformand og Lars Bo Henriksen som kasserer.
I den forløbne periode har bestyrelsen haft 11 bestyrelsesmøder og diverse udvalgsmø-
der. I dagligdagen arbejder vi med et forretningsudvalg, et arrangementsudvalg, et kommunikationsudvalg
og et kulturistudvalg. Den nedsatte interviewgruppe har interviewet ca.
55 personer, der alle er med til at få øget vores kendskab om Hvidovres fortid, og gruppen
har nu 7 interviewere. Yderligere 35 venter på at blive interviewet. Der kan godt bruges
flere som interviewere. Henvendelse til Jens Frederik Jørgensen.
Sammen med Forstadsmuseet og Lokalhistorisk Forening for Brøndby Strand deltager vi i
et formidlingsprojekt om sommerlivet langs Gammel Køge Landevej i Hvidovre og Brøndby.
I øjeblikket er vi i indsamlingsfasen og har kontakt med flere, der har oplevelser omkring
Gammel Køge Landevej. Er der nogen, der har lyst til at komme med deres egne
oplevelser, er de velkomne til at henvende sig til Forstadsmuseet eller formanden.
Et af selskabets formål er at støtte bevaringsinteresser, lokalhistoriske udgivelser og anden
formidling af den lokale historie. Det har betydet, at vi har udtalt os om bevaringsværdige
bygninger i 4 tilfælde.
Face book er blevet et medie, der ikke mindst blandt den yngre del af befolkningen, har
grebet om sig. På baggrund af en medlemshenvendelse har bestyrelsen valgt at se på
mulighederne for, om vi i selskabet kan gøre brug af dette medie. Der er nedsat et udvalg,
som i medlemsblad nr. 2 vil fortælle om, hvor langt vi er kommet.
Selskabet har været arrangør af eller deltaget i 15 arrangementer siden sidste generalforsamling.

Den 20. marts besøgte vi Ejbybunkeren på Vestvolden i Rødovre og hørte om dens betydning
under Den Kolde Krig.
Den 14. april var der arrangeret en meget interessant kirketur i Hvidovre. Med bus besøgte
vi forskellige kirker og oplevede, hvordan repræsentanter for andre trosretninger fortalte
engageret om deres tro. Der er meget flotte kirker i Hvidovre. Først Nusrat Djahan moskeen
på Eriksminde Allé, så den katolske kirke på hjørnet af Hvidovrevej og Strøbyvej. Bussen
kørte videre til Maria Magdalene Kirken på Hvidovre hospital med slutmål i Avedøre
kirke. Hvert sted med sit smukke særpræg og fortræffelige repræsentanter for de respektive
trosretninger.
4. maj afviklede vi en Rytterskoledag, hvor omdrejningspunktet var musik og sang med
rødder i Hvidovre. Borgmester Helle Adelborg indledte dagen, og så gik det ellers derudad
med Uffe Schønnemann som konferencier. Stemningen høj og de optrædende ligeså.
Onsdag den 20. maj var der rundvisning i Avedøre landsby. Endnu en gang var Lis Holmenlund
en glimrende guide, og lavets oldermand, Johnni Andersen, sluttede af i den
gamle skole med fornøjeligt at fortælle om stort og småt fra livet i landsbyen. Der blev
spurgt til Sprøjtehusets tilstand. I bestyrelsen har vi fulgt sagen nøje og har været i kontakt
med såvel Hvidovre kommune som Kriminalforsorgen. Kriminalforsorgen, der ejer Sprøjtehuset,
har senest rettet henvendelse til pensionen Kastanienborg med henblik på om en
renovering af Sprøjtehuset kunne indgå i eventuelle fremtidige beboerrelaterede aktiviteter.
Der afventes svar.
Avedøre Lejren fejrede 100 års jubilæum den 29. juni. Et stort og flot arrangement, hvor
Avedøre Lejrens sidste kommandant, Knud-Anthon Knudsen, var indleder sammen med
fungerende museumsleder Anja Olsen. Interviewgruppen havde en travl dag og fik interviewet
7 tidligere soldater
Den 16. september lagde Rytterskolen lokaler til et eftermiddagsarrangement med tidligere
formand for Kulturrådet og nuværende formand for filmklubben Jørgen Stoltze.
Selskabet deltog i Frivillighedsugen og stillede op i Frihedens Butikscenter lørdag den 21.
september og onsdag den 25. september. Torsdag den 26. september holdt vi åbent hus i
Rytterskolen, hvor 25 gæster mødte op både medlemmer og ikke – medlemmer. Rytterskoledagene
giver mulighed for snak om ”gamle dage”; snakken går livligt, og der er allerede
fastlagt en ny Rytterskoledag torsdag den 6. november i år.
Nyhavn og Kongens Nytorv var emnet, da et af vore medlemmer, Palle Plambeck Olsen,
den 2.oktober med stor indsigt og humor var fortæller. Dagen følges op af et besøg de to
steder den 8. maj
Den 18. november var tidligere amtsborgmester og folketingsmedlem, Per Kaalund, gæst i
Lille Friheden. Et spændende foredrag fra en aktør med indblik i magtens cirkler og et stadigt
glødende engagement for udviklingen af Vestegnen.
I forbindelse med julen deltog vi med stande i Medborgerhuset fredag den 29 november –
søndag 1.december og i Avedøre Lejren den 8. december. Begge steder var der mange
besøgende, og det gav lejlighed til at tale med interesserede, og vi fik flere nye medlemmer.
”En hollænder kom til byen” var titlen på Cornelia de Place Hansens foredrag den 20. januar
i år i Lille Friheden. Oplevelserne som nytilkommen, betydningen af nærvær med
venner og præstegerningen ved Husum Kirke var omdrejningspunktet. Stort var bifaldet,
da Cornelia var erklærede sig villig til at komme og fortælle om sin barndom i Rotterdam
under 2. verdenskrig.HVIDOVRE LOKALHISTORISKE SELSKAB
Bankkonto: JYSKE BANK reg.nr.5025 kontonr. 1028523 * Girokonto: 8293 4707
CVR/SE nr. 31 676 363
Museumsmedarbejder,ved Greve Museum Louise Ahmt, fortalte den 24. februar i Auditoriet
i Avedøre Lejren om Danmark under !. verdenskrig og specielt om de tanker, der ligger
bag det nye museum om 1. verdenskrig, der placeres på Mosede Fort og åbner i august
2014.
Arrangementsudvalget har planlagt følgende arrangementer i 2014:
Lars Bo Henriksen fortæller i Rytterskolen om sit fodboldliv som dreng og ung i Hvidovre
Idrætsforening onsdag den 2. april
Palle Plambeck Olsen tager os med på tur i Nyhavn og Kongens Nytorv torsdag den 8.
maj
Medlemsudflugt til 1. verdenskrigs museum på Mosede Fort planlægges, når program for
besøg på museet udgives.
Fungerende leder af Forstadsmuseet, museumsinspektør Anja Olsen og Poul Sverrild fortæller
om sidste nyt fra det lokalhistoriske og kommende opgaver mandag den 27. oktober
i Auditoriet
Rytterskoledag torsdag den 6. november.
Selskabets Kulturister.
Igen i år skal siges tak for den store indsats I yder. Det kan ikke siges tydeligt nok: ”Uden
jeres medvirken ved omdeling af vores medlemsblad ville selskabets økonomi se ganske
anderledes ud”. Når der er forfald, træder en ny gerne ind eller en tager en ekstra rute
med bladuddeling. Det er flot gjort. Vi kunne godt bruge yderligere 2-3 personer. Man kan
henvende sig til Jette Randal-Lund.
Hvidovre Lokalhistoriske Selskab har tilsluttet sig Kulturtogsrådet gennem Fritidsbutikken i
Avedøre og er med til at få oplysninger frem om Stationsbyens historie.
Gennem mange år har vi været aktive i samarbejdet omkring Københavns Befæstning og
dets anlæg. Dette storslåede naturområde med historiske oplevelser på voldene, oversvømmelsesarealerne
i nord og søforterne i Øresund er næsten enestående i europæisk
historie. Både selskabet og Hvidovre kommune er aktive medspillere.
I år forlader formanden for Københavns Befæstningsforening efter 9 år som formand, Ole
Asbjørn Petersen, posten og kan overlade den til et af vore medlemmer, nemlig Søren
Østergaard.
I 2012 skrev Søren Østergaard, bogen: ”Langs Vestvolden i Hvidovre- fra syd til nord”. Vi
har i et tidligere medlemsblad fortalt om bogen, der rummer stor set alt, hvad der er værd
at vide om vores del af Vestvolden. Selskabet har støttet med ca. 18.000 kr., og bogen
kan stadig købes i Forstadsmuseet for en pris af 50 kr. Her kan man også købe Viggo
Nørgaards bog: ”På sporet af ugens avis, Signalement af Hvidovre Avis og familien Madsen”.
Denne bog er også støttet af selskabet.
Der er nu 435 medlemmer i vores selskab.
Vores medlemsblad udgives i samarbejde med Forstadsmuseet. Bladet udkommer 4 gange
årligt og i et oplag på 600. Økonomien har holdt ikke mindst via besparelserne ved Kulturisternes
bladomdeling. Bladet redigeres af Jørgen Salhauge og kommer i farver med et
sideantal mellem 28 og 40. Forstadsmuseet og selskabet vil gerne medvirke til indsamling
af fortællinger, erindringer, billeder m.v. om vores fælles lokalhistorie, der så kan bringes i
medlemsbladet. Er der nogen, der har noget at fortælle om livet i Hvidovre/Avedøre, vil vi
meget høre om det. Det gælder alle samfundsområder kultur, sport, erhvervsliv, kirke, foreningsliv
såvel som boligområder.
Vores hjemmeside besøges af et stigende antal brugere. De tidligste numre af medlemsbladet
er i gang med at blive scannet, så det bliver muligt at se alle tidligere årgange på
hjemmesiden. Vi håber på, at få udarbejdet en indholdsoversigt, så det er nemt at søge
efter artikler, steder og navne.
Det vil også være af stor værdi for bl.a. skolerne, når den nye skolereform går i gang. I det
arbejde har vi valgt at deltage.
Redaktør af medlemsbladet, Jørgen Salhauge, er også webmaster på vores hjemmeside
Hjemmesiden bestræber sig på at være så aktuel som mulig og sørger samtidig for uddybende
kommentarer omkring de enkelte arrangementer.
Rytterskolen trænger til en kærlig hånd. Vi har derfor igen skrevet til Teknisk Forvaltning
om såvel indvendig som udvendig vedligeholdelse. Godt vejr og økonomi afventes.
Som medlem af Dansk Lokalhistorisk Forening har vi deltaget i det årlige arrangement og
generalforsamling på Dalum Landbrugsskole. Her er som sædvanlig god lejlighed til at
træffe andre med interesse for det lokalhistoriske og udveksle erfaringer.
I lighed med sidste år har vi haft et godt og praktisk samarbejde med Slægtsforskerne
gennem vores fælles tilholdssted i Rytterskolen. Der er kommet nye retningslinjer for udlån
af Rytterskolen. Sammen med Forstadsmuseet råder Lokalhistorisk Selskab i hverdagen
over det lille mødelokale og kontoret. Skolestuen skal fremover bookes af brugerne og
altså også af os. Man kan mærke, at der i dag er flere brugere. Der slides på interiøret.
Ved alle pladser har vi i også i år anbragt vores folder om selskabet. Det er vores håb, at I
tager den med hjem og præsenterer den for slægt og venner. Samtidig vil vi minde om
vores nyskabelse. Giv et gavebevis til gode venner og bekendte, der har lyst til at høre om
Hvidovres historie. Det koster 100/125 kr. og er en god anledning til at mindes gamle dage.
I kan se og købe gavebeviset hos Frank Gudmann Horsfeldt.
Til slut vil jeg afslutte bestyrelsens beretning med at takke alle, der på den ene eller måde
har bidraget til selskabets drift eller har givet en hånd med ved vores arrangementer. Det
drejer sig i første omgang om Forstadsmuseet og dets ansatte. En særlig tak til Bodil og
Laurs, der en stor del af året har sørget for kaffe, the og ofte hjemmebag til vores arrangementer.
Beretningen afsluttet den 9. marts 2014
På vegne af bestyrelsen
Ole Asbjørn Petersen, formand