1. Valg af dirigent
Formanden, Ole Asbjørn Petersen bød forsamlingen hjerteligt velkommen og præsenterede
de tilstedeværende bestyrelsesmedlemmerne. Charlotte H. Larsen og Jens Frederik
Jørgensen var forhindret i at deltage.
På forslag fra formanden valgtes med klapsalver Jørgen Salhauge som dirigent.
Jørgen Salhauge takkede for valget og konstaterede, at generalforsamlingen var indkaldt
med mere end de 14 dages varsel, som vedtægterne kræver.
Jørgen Salhauge gennemgik den udsendte dagorden og oplyste, at der var 96 stemmeberettigede
medlemmer til stede.
2. Bestyrelsens beretning
Formanden aflagde beretning for det forløbne år. Der henvises til beretningen, der også
findes på selskabets hjemmeside, ”Beretninger, GF 2014”.
Debat: På en forespørgsel om der var påtænkt arrangementer i anledning af 40 året for
sammenlægningen af Hvidovre og Avedøre, svarede formanden, at der i den anledning er
planlagt en rundbordssamtale med Hvidovres tidligere borgmester Inge Larsen og tidligere
borgmester, Martin Nielsen fra Glostrup.
Selskabets arbejde med oprettelse af en facebook side om Hvidovre i gamle dage blev
anbefalet.
Dirigenten konstaterede, at beretningen med klapsalver var taget til efterretning af forsamlingen.
3. Forstadsmuseets beretning ved fungerende museumschef Anja Olsen
Anja Olsen indledte med at fremhæve det vigtige for museet i at have en ”støtteforening” –
Hvidovre Lokalhistoriske Selskab – og endog en forening med et så stort medlemstal.
Derefter præsenterede hun det samlede personale på Forstadsmuseet og roste den store
indsats, de ydede. Hun gik derefter videre med at berette om Forstadsmuseets aktiviteter.
Forstadsmuseet har budt ind med faglig sparring i forbindelse med udarbejdelse af lokalplaner
i Hvidovre og Brøndby.
I Brøndby åbnedes i 2011 de første Kløverstier, fodgængernes svar på Marguritteruten, i
Brøndbyøster. I 2014 forventes de næste stier at åbnes i Brøndby Strand.
Sammen med Hvidovre Lokalhistoriske Selskab og Lokalhistoriskforening for Brøndby
Strand er der indledt et indsamlings- og formidlingsprojekt om sommerlivet i 1900- tallet
langs Gammel Køge Landevej.
I Hvidovre er der nedsat en interviewgruppe i samarbejde med Hvidovre Lokalhistoriske
Selskab.HVIDOVRE LOKALHISTORISKE SELSKAB
Bankkonto: JYSKE BANK reg.nr.5025 kontonr. 1028523 * Girokonto: 8293 4707
CVR/SE nr. 31 676 363
Af mere kuriøse indkomster kan nævnes fremkomsten af billeder fra stumfilmen Mens Pesten
raser optaget på Brøndby Strandhotel. Filmen foregår i Indien, men er optaget med
Brøndby Strandhotel som kulisse, og hvor Køge Bugt udgør floden Ganges.
Den 29. juni kunne Avedørelejren fejre sit 100 års jubilæum, og dagen blev markeret med
en folkefest, der varede fra tidlig morgen til sen aften.
Museet var primus motor i arrangementet på Vestvolden i anledning af årets Befæstningsdag
den 28. september. Under Lisbeth Hollensens ledelse deltog 50 i cykelturen fra
Horsedammen i Brøndby til den røde barak i Hvidovre. Barakken var udgangspunkt for
Spionmysteriet, der var rettet mod børnefamilierne. Ca. 300 deltog og fik en unik oplevelse
på volden, hvor tiden var skruet tilbage til 1914.
Et af årets store arrangementer er julemarkedet i Avedørelejren. Med over 1200 gæster
blev julemarkedet den 8. december det hidtil mest velbesøgte. Takket være et kommunalt
tilskud skulle museet ikke selv stå for teltopsætningen, hvilket frigav ressourcer til at gøre
markedet endnu bedre for både deltagere og gæster. Markedet blev åbnet af borgmester
helle Adelborg.
Sammen med Greve Museum og et tilskud fra Kulturstyrelsen blev hjemmesiden
www.forstaden.nu lanceret i efteråret 2013. Hjemmesiden er er en forlængelse af det store
projekt Køge Bugt på Banen og har til formål at skabe en digital platform for undervisning i
velfærdssamfundets historie.
Anja sluttede med at opsummere årets aktiviteter og gjorde opmærksom på Aeronautisk
Dag i 2014 på AvedøreFlyveplads.
Beretningen blev taget til efterretning med klapsalver.
4. Fremlæggelse af revideret regnskab
Selskabets kasserer, Lars Bo Henriksen henviste til det med dagsordenen udsendte regnskab.
Han kommenterede enkelte poster i regnskabet.
Indtægter lå tæt på det forventede, og på udgiftssiden blev stigningen i arrangementer og
PR og andet omtalt. Stigningen i arrangementer skyldtes Rytterskoledagen med musik og
sang med rødder i Hvidovre, og stigningen i PR og andet skyldtes medfinansiering af Sø-
ren Østergaards publikation om Vestvolden i Hvidovre.
Udgiften til bladfremstilling var i 2013 lavere, idet der blot var betalt for 3 numre
Der blev spurgt om budget for 2014, hvortil kassereren svarede, at bestyrelsen arbejdede
med et budget, og man ville overveje at sende et budget med for 2015 til næste års generalforsamling.
I et indlæg fra salen blev der udtrykt ære og respekt for, at en aktiv bestyrelse kunne gennemføre
sin virksomhed med en udgift på kun 464 kr. til ”Bestyrelsesmøder”.
Dirigenten konstaterede, at regnskabet var godkendt med forsamlingens klapsalver.
5. Fastlæggelse af årskontingent
Kassereren oplyste, at bestyrelsen foreslog uændret kontingent for 2014. 125 kr. og 100
kr. for ”pensionister/efterlønsmodtagere og lignende”. Forslaget godkendtes.
6. Behandling af indkomne forslag
På dirigentens forespørgsel bekræftede formanden, at der ikke var indkommet forslag.
7. Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter
Formanden oplyste, at i 2014 er Frank Horsfelt Gudmann og Lars Bo Henriksen på valg.
Begge er villige til genvalg.
Forsamlingen genvalgte de 2 med klapsalver. Bestyrelsen foreslog, at Birte Gerdes og
Gitte Jakobsen valgtes som suppleanter for 1 år. Forsamlingen godkendte dette med klapsalver.
8. Valg af revisor og revisorsuppleant
Formanden oplyste, at den nuværende revisor, Hubert Steffensen og den nuværende revisorsuppleant,
Inge Larsen, var villige til genvalg. Forsamlingen godkendte dette med
klapsalver.
9. Eventuelt
Dirigenten takkede for god ro og orden og afsluttede Generalforsamlingen kl.20.15.
Formanden takkede Jørgen Salhauge for hans ledelse af generalforsamlingen og bestyrelsesmedlemmerne
for et godt samarbejde gennem året.
.
Ole Asbjørn Petersen – referent.
Referatet er godkendt af: Dirigenten, Jørgen Salhauge og kassereren, Lars Bo Henriksen
Efter generalforsamlingen viste fungerende museumsinspektør Anja Olsen filmen om institutionen
Hvidborg. Filmen er optaget i 1956/57 og viser, hvordan de udsatte drenge gererer
sig både i det daglige arbejde og ved mere fornøjelige stunder.
En film, der både fik smil og minder frem i forsamlingen.