Beretning den 15. marts 2016

I 2015 afholdtes generalforsamlingen den 19. marts i Lille Frihedens Aktivitetssal. Gitte Jacobsen, Jens Frederik Jørgensen og Ole Asbjørn Petersen valgtes til bestyrelsen.  Som suppleanter valgtes Birte Gerdes og Karen Johansen. Pladserne som revisor og revisorsuppleant blev til genvalg af Hubert Steffensen og Inge Larsen. Formanden takkede Jette Randal-Lund for mange års flot arbejde i selskabet og udnævnte Jette til æresmedlem.

I løbet af perioden har vi grundet sygdom måtte undvære kommunalbestyrelsesmedlem Charlotte H. Larsen (O ). I stedet indtrådte Maria Durhuus (A) i Charlottes orlovsperiode.

Efterfølgende konstituerede bestyrelsen sig med Ole Asbjørn Petersen som formand, Jens Frederik Jørgense som næstformand og Lars Bo Henriksen som kasserer.

I den forløbne periode har vi haft 10 bestyrelsesmøder og diverse udvalgsmøder. Vi arbejder fortsat med et forretningsudvalg, et arrangementsudvalg, et kommunikationsudvalg og et kulturistudvalg.

Den nedsatte interviewgruppe har interviewet over 100 personer og har planlagt yderligere ca. 50 interviews. Vi er 10 interviewere og kunne godt bruge et par stykker til. Gruppen har den 2. november afholdt et interviewkursus. Nye interviewere kan henvende sig til Jens Frederik Jørgensen.

Endvidere skal Skrivegruppen omtales for det erindringsskabende arbejde, den står for.

Der er god grund til at takke de medvirkende i de forskellige udvalg for det store arbejde, de yder.

Selskabet har været arrangør af eller deltaget i 14 arrangementer siden sidste generalforsamling.

Den 28. maj var vi på rundvisning i Dragør gamle by, hvor arkivleder Henning Sørensen fra Dragør Lokalarkiv viste os rundt. Rundvisningen sluttede med, at deltagerne kunne købe mad i Café Espersen.

Selskabet har deltaget i tilrettelæggelsen af byvandringerne. Forstadsmuseet har haft stor succes med dette initiativ, hvor der fortælles mange spændende historier om  vores by. Byvandringerne i 2016 er ved at blive tilrettelagt.

Fyraftensrundvisningen var den 4. juni i Hvidovre Nord. Anders Aalund og Ole Asbjørn Petersen fortalte om kvarteret, godt bistået  af nogle af de deltagende, der øste af egne erfaringer.  Der var over 40 deltagere, så efterfølgende beslutedes det at holde antallet på 30 af hensyn til muligheden for, at alle skulle kunne høre og se.

Den 25. august var Jens Frederik Jørgensen inviteret til at fortælle om aktuelle lokalhistoriske emner i ARF-multimedier – Arbejdernes Radio- og Fjernsynsklub – Avedøre/Hvidovre/Vestegnen.

Den 31. august besøgte vi Avedøre Stationsby med Solveig Isbrand som en vidende og meget engageret guide.

Fredag den 11. september var der film-café på Risbjerggård, hvor Hvidovre Lokalhistoriske Selskab og Forstadsmuseet viste film fra det gamle Hvidovre. Der var  åbent hus både eftermiddag og aften med mange gæster.

Også i 2015 har selskabet deltaget i tilrettelæggelsen og afviklingen af Frivillig Fredag, der fandt sted den 25. september og var en meget velbesøgt og underholdende eftermiddag på Risbjerggård. Flere af vores aktive kulturister blev i ugens løb fotograferet. Billederne blev hængt op på Tørresnoren i Hovedbiblioteket.

Søndag den 27. september medvirkede vi i den årlige Befæstningsdag. Der var mange besøgende  i det flot iscenesatte arrangement.

Sammen med SAFOLI (Sang for livet) og dets korleder, Ole Albér, havde vi sammensat et program, hvor SAFOLI optrådte med skillingsviser om brandstifteren Jens Nielsen, den sidste, der i fredstid er blevet henrettet i Danmark, og Jens Frederik Jørgensen fortalte den dramatiske historie om Jens Nielsen. Arrangementet fandt sted søndag den 25. oktober i Musikskolens aula og var godt besøgt.

Onsdag den 11. november havde vi den tidligere kunstneriske leder af  Hvidovre Teater, Sejer Andersen, på besøg i Auditoriet i Avedøre Lejren. En spændende gennemgang af oplevelserne i tiden som chef i perioden 1984-2000 og arbejdet  med forestillingen om Vitus Bering.

Samme aften holdt Henny Paaske og Jens Frederik Jørgensen foredrag om Hvidovre under 2. verdeskrig i Magistergården for Hvidovre Sogns Kvindekreds.

Den 6. december var der igen julemarked i Avedøre Lejren. Selskabet  delog også i år. Julemarkedet er blevet en god tradition, og over 2.000 gæster kiggede forbi.

Konstitueret museumschef, Anja Olsen, fortalte om ”Sidste nyt fra Forstadsmuseet” mandag den 18. januar 2016 i Auditoriet i Avedørelejren. Dagligt arbejde og visioner blev præsenteret, så man blev helt forpustet over tempoet i Forstadsmuseet.

Mandag den 29. januar afholdt vi film- og hyggeeftermiddag i Rytterskolen

Ved vore arrangementer i Auditoriet og Lille Friheden byder vi på kaffe, te og kage. Dette sker, fordi vor to energiske kaffedamer, Dagny Sørensen og Else Kristensen, beredvilligt stiller sig til rådighed. Stor tak til jer.

Jette Randal-Lund leder med myndig og kyndig hånd udsedelsen af vores medlemsblad. Vore Kulturister er flittige og hurtige, når bladet skal ud, og vi sparer rigtigt mange penge på porto. Udgiften til porto er dog steget, da vi kan se, at flere opgange i ejendommene kræver nøgle for at komme ind. Omdelerne skal ikke gå to gange eller stå med hatten i hånden og spørge eventuelle hjemmegående naboer. Samtidig er der flere udenbys borgere, der abonnerer på vores blad.

Stor tak til Kulturisterne. Vi kunne godt bruge nogle flere omdelere, så henvend jer til Jette.

Hvidovre Loklahistoriske Selskab har tilsluttet sig Kulturtogsrådet gennem Fritidsbutikken i Avedøre og er med til at fremskaffe oplysninger om Stationsbyens historie. Vi har deltaget i et par møder med Stationsbyens Historiegruppe.

Gennem mange år har vi sammen med Forstadsmuseet deltaget aktivt i samarbejdet med Københavns Befæstningsforening, hvor et af vore medlemmer, Søren Østergaard, er formand.

Som medlem af Dansk Lokalhistorisk Forening har vi deltaget i det årlige arrangement og generalforsamling. Denne gang foregik det i Silkeborgområdet. Det giver gode muligheder for at træffe andre med interesse for det lokalhistoriske og udveksle erfaringer.

Der er nu  437 medlemmer i vores selskab.  Det er stort set det samme som sidste år.

Vores medlemsblad udgives i samarbejde med Forstadsmuseet. Bladet udkommer 4 gange årligt og i et oplag på 600. Bladet kommer i farver, og har i 2015 haft et sideatal mellem 44-48. Vi har besluttet, at der kan bringes 4 halvsides annoncer i hvert blad. I øjeblikket har vi en fra ejendomsmæglerfirmaet Home ved Max Mardorff. Har nogen kendskab til mulige annoncører, kan man henvende sig til formanden.

Vores hjemmeside besøges af stadig flere. Digitaliseringen af vore medlemsblade er medvirkende hertil og  bladets redaktør og webmaster, Jørgen Snedled, skal have stor tak for at udføre et fortrinligt  arbejde med hele tiden at bringe så aktuelle nyheder som muligt. Jørgen har også været primus motor i udarbejdelsen af vores nye brevpapir med logo.

Som gaveidé har vi stadig vores gavebeviser. For 100/125 kr. kan man skænke et bevis til venner og bekendte, som har interesse i at genopfriske eller høre om Hvidovres historie. Se gavebeviset hos Frank Horsfeldt.

I lighed med sidste år har vi haft et godt og praktisk samarbejde med Slægtsforskerne gennem vores fælles tilholdssted på Rytterskolen. Der er kommet nye og flere brugere af køkken og skolestue, hvad der godt kan ses. Der slides på interiør og bygning. Kommunalt behandles i øjeblikket vores ansøgning om såvel indvendig som udvendig vedligeholdelse.

 

Til slut vil jeg afslutte bestyrelsens beretning med at takke alle, der er mødt op til vore arrangementer eller på den ene eller anden måde har bidraget til selskabets drift. Det gælder også Forstadsmuseet og dets medarbejdere, som altid er parate med råd og dåd.

Jeg imødeser forsamlingens bemærkninger til bestyrelsens årsberetning.

Beretningen afsluttet den 7. marts 2016

På vegne af bestyrelsen

Ole Asbjørn Petersen, formand