Referat af generalforsamling i
Hvidovre Lokalhistoriske Selskab
tirsdag den 15. marts 2016
kl. 19.00 i Ll. Friheden

Formanden bød velkommen til generalforsamlingen og oplyste, at der var 86 deltagere og 1 gæst til stede.
Formanden præsenterede bestyrelsens medlemmer og suppleanter.
1. Valg af dirigent
Formanden foreslog Finn Ivo Heller som aftenens dirigent.
Finn Ivo Heller takkede for tilliden og hvervet.
Han konstaterede, at generalforsamlingen i henhold til selskabets vedtægter var indkaldt med lovligt varsel til afholdelse i marts måned.
Indkomne forslag til behandling på generalforsamlingen skal være formanden i hænde senest 8 dage før generalforsamlingen. Dirigenten var bekendt med, at der ikke var indkommet forslag.
Regnskabet, der offentliggøres i forbindelse med den ordinære generalforsamling, var udsendt og affotograferet – i en lidt dårlig opløsning – i seneste medlemsblad.
Beslutninger træffes ved almindelig stemmeflertal.
Dirigenten kunne herefter erklære generalforsamlingen – selskabets højeste myndighed – som værende handledygtig, beslutningsdygtig og lovlig.
2. Bestyrelsens beretning.
Dirigenten oplyste, at det i vedtægterne er anført, at det er formandens beretning, men at det er mere reelt at tale om bestyrelsens beretning.
Formanden aflagde beretning. Beretningen findes i dette medlemsblad og er offentliggjort på selskabets hjemmeside.
Beretningen gav ikke anledning til bemærkninger fra forsamlingen.
Beretningen blev enstemmigt godkendt.
3. Forstadsmuseets beretning ved Anja Olsen
Dirigenten bemærkede, at vedtægten taler om ”Museumschefens orientering”. Det betyder, at den beretning, som museet forelægger, ikke skal godkendes.
Fg. Museumschef Anja Olsens orientering findes andet sted i dette medlemsblad og er offentliggjort på selskabets hjemmeside.
Orienteringen gav ikke anledning til bemærkninger fra forsamlingen.
Orienteringen blev taget til efterretning med klapsalver fra forsamlingen.
4. Fremlæggelse af revideret regnskab
Selskabets kasserer, Lars Bo Henriksen fremlagde regnskabet med følgende bemærkninger:
” Når man ser et regnskab, vil man naturligt meget hurtigt kigge efter resultatet, som i år er på 7.137.kr. Men, som jeg har sagt før, er resultatet ikke særligt beskrivende for regnskabet i vort selskab, og i hvert fald er det ikke et mål i sig selv at skabe overskud.
Derfor har bestyrelsen valgt på jeres papir også at vise regnskabet for 2014 og budgettet for 2015, så I har lidt at sammenligne med.
I kan her se, at både indtægter og udgifter er en del mindre end i 2014 og en del mindre end det budgetterede.
Når der er disse forskelle, skyldes det især 3 poster, nemlig:
Posten ”Arrangementer og medlemsmøder” i indtægter, der i 2015 kun blev på 2.420 kr., Posten ”Arrangementer og medlemsmøder” i udgifter, som kun blev på 9.331 kr. og så den post nederst blandt udgifterne, der er kaldt ” PR og andet”, hvor vi kun brugte 4.626 kr.
Når jeg skal forklare, hvorfor indtægter og udgifter til det, vi kalder ” Arrangementer og medlemsmøder, ikke har været så store som budgetteret, så skyldes det ikke, at der har været færre aktiviteter, end vi plejer.
Det skyldes først og fremmest, at vore aktiviteter i 2015 har været økonomisk mindre krævende, end vi havde regnet med. En stor del af aktiviteterne i året var nemlig byvandringer i samarbejde med Forstadsmuseet, og da det var nyt for os, var vi ret usikre på, hvilke udgifter og indtægter der ville komme. Det viste sig så i årets løb, at især udgifterne til disse arrangementer var forholdsvis små. Så vi havde været for forsigtige, da vi lagde budgettet.
Når udgifterne til posten ” PR og andet” ikke blev det forventede, skyldes det, at et par bogudgivelser, som vi påregnede at skulle støtte museet med, blev udsat. Men som I kan se i budgettet for 2016, påregner museet, at Poul Sverrild er kommet så langt med sin opgave, at der kan trykkes og udgives noget.
Når udgiften til bladudsendelserne ikke blev helt så stor som forventet, skyldes det, at den spisning, som vi havde lovet uddelerene, blev arrangeret og betalt af Forstadsmuseet.”
Regnskabet gav ikke anledning til bemærkninger fra forsamlingen.
Regnskabet blev enstemmigt godkendt.
5. Fastlæggelse af årskontingent
Lars Bo Henriksen oplyste, at bestyrelsens forslag er uændret årskontingent.
Forslaget til årskontingent blev enstemmigt godkendt.
6. Behandling af indkomne forslag
Der var ikke indkommet forslag til behandling på generalforsamlingen.
7. Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter
Dirigenten oplyste, at der i lige år – 2016 – skulle vælges to bestyrelsesmedlemmer.
Lars Bo Henriksen havde valgt ikke at genopstille. Frank H. Gudmann var villig til genvalg.
Formanden foreslog, at bestyrelsens nuværende suppleant, Karen Johansen indtræder i bestyrelsen.
Dirigenten konstaterede, at forsamlingen ikke havde forslag til kandidater til bestyrelsen.
Frank H. Gudmann genvalgtes, og Karen Johansen valgtes som bestyrelsesmedlemmer.
Dirigenten oplyste, at der skulle vælges 2 suppleanter for 1 år.
Formanden oplyste, at Birte Gerdes var villig til genvalg. Formanden foreslog Finn Ivo Heller som suppleant.
Dirigenten spurgte, om forsamlingen havde kandidater til de 2 poster som suppleanter. Det var ikke tilfældet.
Birte Gerdes valgtes som 1. suppleant, og Finn Ivo Heller valgtes som 2. suppleant.
8. Valg af revisor og revisorsuppleant
Formanden oplyste, at Hubert Steffensen, der ikke kunne være til stede i dag, havde meddelt, at han var villig til genvalg.
På forespørgsel fra dirigenten, sagde Inge Larsen ja til at genopstille som revisorsuppleant.
Hubert Steffensen valgtes som revisor og Inge Larsen som revisorsuppleant.
9. Eventuelt
Mogens Stub takkede bestyrelsen og udvalgene for det kæmpe arbejde, der er gjort. Han havde deltaget i de fleste af de mange arrangementer.
Han sagde, at byvandringerne havde været utroligt spændende og godt tilrettelagt i samarbejde med Forstadsmuseet. Han glædede sig – sammen med mange andre – til fortsættelsen i 2016.
Han takkede for det utroligt gode samarbejde med Forstadsmuseet.
Formanden takkede Lars Bo Henriksen for det store arbejde, han har gjort for selskabet. Formanden sagde, at bestyrelsen havde håbet, at Lars ville være fortsat, men han har også mange andre interesser. Formanden nævnte Lars´s meget store interesse for vandløb i Hvidovre og interessen for sport, som alle er bekendt med.
Lars har været med i bestyrelsesarbejdet i 10 år, de sidste 4 år som kasserer. Formanden bemærkede, at Lars havde løst kassereropgaven – om ikke med nidkærhed – så i hvert fald med omhu og sikret, at pengene, der er investeret i selskabet, er blevet anvendt rigtigt.
Formanden overrakte Lars Bo Henriksen en bog Dybbøl og dens følger i litteratur, forskning og samfundsopfattelse. En bog Lars nu får tid til at læse.
Forsamlingen kvitterede for Lars´s arbejde i selskabet med stort bifald og klapsalver.
Finn Gerdes oplyste, at økonomiudvalget i går havde haft en diskussion om den gamle politistation/det gamle rådhus i Bytoften. Som han så det i øjeblikket, kunne der være et flertal for at rive den ned og i stedet bygge en børneinstitution. Han syntes, at man skulle kæmpe for, at den ikke rives ned og for, at den bevares.
Mogens Stub bemærkede, at deltagerne vist alle var +50/55 år. Han mente, at de unge skal med og gøres interesserede i det lokalhistoriske. Det er ikke kun bestyrelsen, men også medlemmerne, der skal gøre børn og børnebørn opmærksomme på og skabe interesse for den lokalhistoriske forening – gøre opmærksom på den kæmpe fornøjelse, det er at være med i foreningen.
Foreningsarbejde er ganske vist ikke ”in” hos yngre mennesker, sådan som det var ”i vores tid”, hvor der blev dannet en masse foreninger. Den interesse, som gamle billeder vækker på Facebook, kunne måske være en vej at gå for at få fat i de unge mennesker.
Finn Larsen støttede Mogens Stubs forslag om at få unge mennesker med i foreningen. Han foreslog, at man, når man var ude at omdele medlemsblade, havde en folder med, som kunne kommes i andre postkasser og dermed reklamere for foreningen – en billig omgang, når man alligevel var ude.
Formanden bemærkede til Finn Gerdes´s indlæg, at det i selskabets vedtægter står, at en af de ting, man skal beskæftige sig med, er bevaringsinteresser. Derfor naturligt, at bestyrelsen ser på den problematik, der er omkring det gamle kommunekontor.
Formanden fandt, at forslaget om at uddele en folder i forbindelse med uddeling af medlemsblade, var en god ide.
Anja Olsen sagde, at Forstadsmuseet stillede sig til rådighed med alt det materiale, man har om Bytoften, hvis nogen vil gøre sig tanker om og støtte op om bevaring af Bytoften, der er en interessant kulturhistorisk perle. Der er så lidt tilbage af det gamle. Skolen/rådhuset er en markering af dengang, da Valby og Hvidovre blev skilt ad, og Hvidovre tog de første skridt til at blive den forstadskommune, Hvidovre er i dag.
Forstadsmuseet er meget opsat på at bevare Bytoften. Forstadsmuseet er leveringsdygtig, hvis nogen vil ”klædes på” til at skrive om eller debattere Bytoftens fremtid.
Marianne Thode fortalte om et spændende besøg, hun og hendes mand i dag havde været på i Ejby-bunkeren. Nogle store elever var ude at prøve, om de ”kunne stoppe Cuba-krisen”. Hun spurgte til samarbejdet med skolerne om, hvad det er for en kommune, børnene lever i.
Anja Olsen fortalte, at den nye skolereform åbner for et fantastisk samarbejde mellem skoler og museer. Skolerne i Hvidovre har været meget belastet af den nye måde at undervise på og har ikke endnu haft det forløbne overskud til samarbejdet.
Museet er blevet spurgt om at bidrage omkring besættelsestiden i Hvidovre. Det emne skal Henny Paaske, Jens Frederik Jørgensen og Anja Olsen arbejde sammen med en skole om. Der er en masse potentiale i at fortælle om byens historie ude i de forskellige bymiljøer. Anja Olsen håbede, at skolerne er åbne heroverfor, og med en statsanerkendelse i ryggen vil museet også have ressourcer til at deltage, da museet ser store muligheder i samarbejdet med skolerne.
Uffe Schønnemann takkede bestyrelsen for det gode arbejde. Han kendte ikke nogen forening, der arbejder så godt som denne forening.
Han fortalte, at han var blevet smidt ud af sin gamle kirke – Hvidovre Kirke – i forbindelse med et møde om 2. verdenskrig. Hans far havde været ”rodet ind i krigen”, og Uffe Schønnemann havde mange billeder herom. Han håbede, at der i foråret kom et møde her om emnet.
Formanden oplyste, at arrangementet i Magistergården ved Hvidovre Kirke kun havde været for kvinder. Det var arrangeret af Kvindekredsen.
Dirigenten bekendtgjorde kl. 20.09, at generalforsamlingen var slut. Han takkede for god ro og orden. Han bekendtgjorde tillige, at selskabets øverste myndighed herved overlod den daglige drift til den nyvalgte bestyrelse, der efter generalforsamlingen ville konstituere sig.
Formanden takkede dirigenten for, at han på en fornem og korrekt måde havde guidet de fremmødte gennem generalforsamlingen.
Efter kaffen og drømmekagen ved de flot pyntede forårsborde blev SAFOLIs indspilninger af en skillingsvise om Jens Nielsen, der i 1883 brændte Stengården ned, samt af Hvidovrevalsen fra 1932 afspillet. Melodierne var så fængende, at mange spontant sang med.
Som afslutning var der traditionen tro en film om Hvidovre. Anja Olsen havde fundet en af de digitaliserede film, som ligger på museets hjemmeside – ”Hvidovre 1959-63”. Her så man Lars Bo Henriksen som aktiv fodboldspiller løbe på banen på Stadion i en kamp vistnok mod Holbæk.

Referat udarbejdet af Jens Frederik Jørgensen og
godkendt af dirigenten, Finn Ivo Heller og formanden, Ole Asbjørn Petersen.