Det var en mandag aften
Generalforsamling i Lille Friheden, mandag den 8. marts kl. 19.00 refereret af Lars Bo
Henriksen
Den første generalforsamling med deltagere fra det tidligere Avedøre Selskab
Som første punkt på dagsordenen blev Niels Erik Madsen valgt til dirigent, et hverv han
som vanligt bestred med en rolig autoritet.
Ole berettede dernæst om årets gang i selskabet og lagde for med at genopfriske de 8
arrangementer, som selskabet har været arrangør af eller deltaget i. Vi erindrede en
række gode oplevelser med en række fremragende fortællere.
Bladet blev også omtalt. Birgitte Slenes er stoppet som redaktør, og Ole rettede en
henvendelse til interesserede, der kunne tænkes at indgå i et samarbejde om bladet.
Desuden rettede Ole en tak til de bladomdelere, som – kunne vi senere se i regnskabet –
medvirkede til at bladudsendelseskontoen mindskedes med 8802 kroner i forhold til 2008.
Ole kom videre i sin beretning også ind på bilkørsel til selskabets arrangementer,
medlemskabet af Dansk lokalhistorisk Forening, Københavns Befæstning og foreningens
2 samarbejdspartnere i Rytterskolen, slægtsforskerne og Tværpilen.
Et væsentligt afsnit i beretningen var helliget omtalen af Avedøre Selskabets indtræden i
vort selskab. Gennem 2½ år er der arbejdet på en ordning, hvor det bl.a. sikres, at der
fremover vil være emner og områder fra Avedøre, som tages op i et Avedøre udvalg med
henblik på publicering og afholdelse af arrangementer.
Sidst i beretningen takkede formanden alle dem, der i årets løb havde givet en hånd med.
Især Bodil og Laurs var her i Oles tanker.
Beretningen resulterede i en påmindelse fra Svend Hyldgård om at skrive i indkaldelsen,
at der – ifølge vedtægterne – skal fastsættes kontingent på generalforsamlingen.
(Dirigenten påtog sig senere beføjelsen til at tage punktet op)
Den tidligere næstformand i Avedøre Selskabet, Jørgen Salhauge, takkede bestyrelsen for
den givtige debat og positive dialog, som havde fundet sted i i forbindelse med Avedøre
Selskabets indtræden i vort selskab.
Annette Calabuig gjorde opmærksom på udgravningerne ved Dybenkærsvej, som forestås
af Kroppedal Museet. Her var, mente hun, et emne til en aften.
Poul Sverrild overtog dernæst scenen og fortalte om arbejdet i det, der nu er blevet til
Forstadsmuseet Historiens Huse. Han nævnte i rækkefølge ansøgningen om
byplanprisen, hvor Avedørelejrens plan blev nr. 3, stålpladen på Holmegårdskolen om
SF’s 50 års jubilæum, der udøste skriverier, og et kommende ”Historien i Gaden” –
monument over dansk byggeindustri relaterende til Eske Kristensens byggeri ved
Tavlekærsvej, som er måske Danmarks første egentlige elementbyggeri.
Poul ynder at få os til at interessere os for vores byplan, måske fordi museet i 2009 brugte
mange kræfter på at putte noget i denne plan. I samme åndedrag berettede han om de
mange kvarterbeskrivelser, der var blevet lavet i årets løb.
Et af Modernismens store strukturer, Avedøre Holme, vil komme med på en konference i
Mexico 2010. Ikke fordi området er pænt, men fordi det har betydning: det sidste store
industriprojekt.
Hvidovre er udnævnt til kulturarv kommune, og den moderne kulturarv interesserer flere
og flere steder i landet.
Københavns befæstning(Anja med i styringsgruppen), Avedøre Selskabets hjemmeside
(nu implementeret i museets) og det uønskede job som redaktør var andre emner, han tog
op. Et særtog i forbindelse med et Køge-bugt-projekt sammen med Greve i anledningen at
50 året for Køge-bugt-planen var det sidste, referenten nåede at notere.
Ved den efterfølgende spørgen og kommenteren dukkede emner som Messen i Avedøre
Lejren, Store Hus og samarbejdet med Brøndby op. Og om ikke også den legendariske
politibetjent Duelund blev omtalt.
Ejvind Jensen indledte regnskabsaflæggelsen med at fortælle, at der nu er 455
medlemmer i foreningen. 70 af dem er kommet fra det opløste Avedøre Selskab.
Resultatet i 2009 var 22. 423, men der var så heller ikke betalt for bladfremstilling, som var
budgetteret til 6000 kr. I budgettet for 2010 bemærkede han, at der var afsat støtte til et
par bogudgivelser.
Dirigenten fik – som før omtalt – foranlediget, at det blev fastsat, at kontingentet for 2010 er
uændret.
Der var genvalg til bestyrelsen af Vagn Bacher og Ejvind Jensen og til de 2 suppleanter
Birte Gerdes og Lars Bo Henriksen. Også genvalg til Hubert Steffensen som revisor og
Inge Larsen som revisorsuppleant.
Det oplystes, at det kommende arrangementsudvalg vil blive udvidet med 2 personer fra
Avedøre, ligesom der også vil blive nedsat en Avedøre gruppe.
Under eventuelt blev der snakket lidt om indkaldelse, velkomstkuvert og medlemskab.
Så var der kaffe med lækre horn til. Benny Riisager udtrak i kaffepausen 10
medlemsnavne, som blev belønnet med en flaske rødvin. De 10 heldige var Birgit Møller
Kristensen, Ivar Poulsen, Børge Sørensen, Børge Jensen, Finn Hansen, Per Larsen,
Charles Nielsen, Hanne Vistrup, Hanne Justesen og Else Marie Sørensen. Benny vil
besøge dem, som ikke modtog flasken selve aftenen.
Aftenen sluttede med, at Poul viste Volters Hvidovrefilm fra 1957.